Stolný tenis alebo barový pultík. Programy študentských kandidátov do akademického senátu sú plné lákavých sľubov

Zahrať si stolný tenis na streche fakulty alebo postaviť barový pultík v átriu? Toto je len zlomok toho, čo ponúkajú študentskí kandidáti do Akademického senátu fakulty sociálných študií výmenou za volebný hlas. Okrem sľubovvolebné programy plné riešení každodenných problémov študentov. Akademici a študenti môžu svoje hlasy rozdávať v informačnom systéme v štyroch dňoch od 16. do 19. októbra. 

17. 10. 2023 Lucia Kodríková

Chodby fakulty sociálnych štúdií zaplavili plagáty z volebnými programami kandidátov. Foto: Lucia Kodríková

Do 6. októbra mali možnosť študentiaj a akademickí pracovníci podať svoju kandidatúru do akademického senátu. Po uplnyutejto doby volebkomisia zverejnila zoznam kandidátov, ktorí budú bojovaťhlasy online v informačnom systéme. Voliči nemusia nikam chod. Stačí, keď svojich kandidátov označí online v jednom zo štyroch volebných dňoch na odkaze e-volby. Akademický senát je dôležitý predovšetkým preto, že sa jedná o kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť fakulty, a preto je jeho obsadenie skúsenými kandidátmi naprosto kľúčové,” opisuje činnosť senátu Ján Míček, jeden z kandidátov tohtoročných volieb.

Dve koalície a sedem statočných

Každé dva roky vyberajú študenti a akademickí pracovníci na fakulte sociálnych štúdií nových senátorov z radov študentov i akademikov. Tento rbudú mať možnosť vyjadriť svoj názor od pondelka 16. októbra do štvrtka 19. októbra v informačnom systéme. Na začiatku mesiace každý zo študentov a akademických pracovníkov obdržal e-mail so zoznamom kandidátov do tohtoročných volieb dosenátu. O miesto sa bude uchádzať osem akademických pracovníkova štrnásť študentov. Komoru akademických pracovníkov obsadia šiesti kandidáti. Do študentskej komory sa však dostane iba jedna tretina kandidátov. Študenti nechcú nechať nič na náhodu, a tak začali utvárať koalície. Z celkového počtu pätnástich kandidátov osem patrí do jednej z dvoch koalícií. Zvyšní šiesti sa pokúsia zabojovať o hlasy individuálne. Zo spomínaných pätnástich kandidátov svoj volebný program zverejnili iba KOALICE, FOCUS a jeden jednotlivec

V tohtoročných voľbách študenti utvorili dve koalície, rozniesli po fakulte letáčiky a chystajú aj stretnutie s voličmi. Foto: Lucia Kodríková

Zlepšite svoju budúcnosť s KOALICIÍ

Keďže sa do senátu nemôže dostať zástupca z každého študijného programu, koalícia KOALICE sa snaží byť medzikatederná. Jej cieľom je vylepšiť vzájomné vzťahy medzi jednotlivými odbormi. Ukázať študentom že napriek tomu, že sú z rozdielnych odborov, majú rovnaké potreby a problémy, ktoré môžu spoločne vyriešiť Ďalej ponúkajú psychickú podporu a sociálnu pomoc v podobe psychologického poradenstva zadarmo. Zároveň nezabúdajú na študentov v ťažkej sociálnej situácii. Chceli by zriadiť fond solidarity, do ktorého by absolventi fakulty dobrovoľne prispievali. Ak by však tento fond nefungoval tak jako mal, v pláne je upravenie podmienok pre dosiahnutie sociálneho štipendia. KOALICE sa obáva, že požiadavky na získanie sociálneho štipendia nezodpovedajú realite a študenti, ktorí ho naozaj potrebujú ho nezískajú. V neposlednom rade sa bude koalícia snažiť uľahčiť orientáciu v štúdiu najmä pre dvojoborových študentov. Uchádzači o dvojoborové štúdium nemajú vo veľa prípadoch jasnú predstavu o náročnosti dvojoboru vybojovať transparentné podmienky pre zmeny študijných plánov. S kandidátmi sa záujemcovia budú môcť stretnúť osobne stretnúť aj na volebnej Skleněnke.

Rodine som spomenul, že kandidujem do akademického senátu. Časť z nich si myslela, že sa jedná o organizáciu podobnú študentskym a žiackym parlamentom na stredných školách. To nie je úplne ďaleko od pravdy. Už len v tom kontexte, že veľká časť z nás, ktorí sa o členstvo va študentskej komore akademického senátu uchádzame, máme skúsenosti zo študentských parlamentov. Je tu ale podstatný rozdiel,” popisuje kandidát za KOALICI Jerguš Dovala. Akademický senát je totiž orgán ukotvený v zákone. V jeho právomociach je voľba dekana alebo napríklad úprava prijímačiek. Raz za čas sa niektorý z akademických senátov po republike alebo v zahraničí dostane do verejnej pozornosti, pretože rozhoduje o veľmi zásadných alebo kontroverzných krokoch. Verím, že nás v tomto volebnom období žiadna veľká kontroverzia nečaká. Napriek tomu je ale dôležité, aby v senátu boli zástupcovia, ktorí to s fakultou myslia dobře,” zakončuje Dovala.

Podpora zahraničných výjazdov alebo opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu

„Pri tvorbe programu naša koalícia vychádza nielen z osobných skúseností, ale tiež z podnetov z okolia. Každý z nás sa špecializuje na konkrétne okruhy, ktorým sa aktívne venoval už pred svojou kandidatúrou do studentské komory akademického senátu. Ako hlavnú pridanú hodnotu vnímame predovšetkým potrebnú orientáciu a znalosti v konkrétných oblastiach,” komentuje Jan Míček, kandidát za koalíciu FOCUS for FSS.

Koalícia program stavia priestorov fakulty. Ich predsavzatie je vybudovať pre študentov viac miest na štúdium a oddych. Športových nadšencov by mohla zaujať snaha o získanie možnosti akejkoľvek fyzickej aktivity aj mimo povinný telocvik. Taktiež nezaostávajú medzikatedrálnych vzťahoch a v ich plánoch je zjavná snaha o prepojení študijných programov cez kultúrne činnosti. Ďalej chcú podporiť zahraničné výjazdy a zlepšiť podmienky pre zahraničných študentov. Zároveň sa venujú náročnejším témam, ako sú opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu či zmeny v univerzitnej politike. Pretože je pre nich komunikácia úplným základom, rozhodli sa usporiadať posedenie, na ktorom rádi zodpovedajú otázky a podebatujú o možnostiach ďalšieho rozvoja fakulty.

Z pozície predsedy volebnej komisie a bývalého predsedy akademického senátu hodnotím záujem o dianie na fakulte určite pozitívne. V oboch volebných obvodoch sa bude súťažiť, do volieb sa totiž prihlásila pestrá paleta kandidátov z rôzných odborov a pracovísk. Čož je skvelé, verím, že z volieb vyjde veľmi dobrý a konštruktívný senát. Účastniť sa volieb je právo a výsada, nie povinnosť. Každý nech si zváží, či chce, aby jeho hlas bol následujúce dva roky cez zvolených senátorov počuť, “ uvádza člen volebnej komisie, politolog Otto Eibl. Podľa neho je skvelé, že je tu platforma, ktorá môže sprostredkovať efektívne dialóg medzi študentmi, akademikmi a fakultným vedením.

„Do študentské komory akademického senátu som sa rozhodol kandidovať predovšetkým preto, že mám študentom čo ponúknuť. Společně s Dorou Kurobasou a Dominikem Kolderem sme vytvorili koalíciu FOCUS for FSS a veríme, že máme potrebné kompetence k tomu sa stať dobrými študentskými zástupcami na pôde akademického senátu. Od otvorenia fakulty po covide sa intenzivne venujem spolkovej a kultúrnej činnosti, a už druhým rokom pôsobím v štipendijnej komisii, ktorá rozhoduje o vyplácaní štipendií na podporu spolkovej a kultúrnej činnosti.“

Jan Míček, kandidát za koalíciu FOCUS

„Tieto voľby sú pre nás demokraciou v malom. Myslím, že je to najlepší spôsob, ako si vyskúšať fungovanie demokracie v praxi. Rovnaké nároky, ktoré očakávame od politikov vo „veľkých voľbách”, by sme mali mať aj na zástupcov v senáte našej fakulty. Je to úžasná možnosť pre študentov zvyknúť si, že ich hlas má váhu a môže rozhodnúť o výsledku volieb.“

Maroš Dufala, študent Medzinárodných vzťahov a kandidát do tohtoročných volieb

Akademický senát

Akademický senát sa skladádvoch komôr. Na fakulte sociálnych štúdií volia zamestnancištudenti nových členov každé dva roky. Komora akademických pracovníkov ponúka šest voľných mandátov.

Študentská komora pozostáva ibapiatich mandátov. Senátori majú právomoc zmeniť chod fakulty a výrazne ovplyvniť životy študentov. Orgán schvaľuje rozpočet, rozdeľuje peniaze a dohliada na ich využívanie. Ďalej sa vyjadrujepodobe štátnic, prijímacích skúšiek, schvaľuje podmienky pre štipendium a celkovo rozhodujevšeobecnej štruktúre fakulty.

Kažštudent sa môže podeliť so svojim problémom, či vrhom na zlepšenie života na fakulte práve so senátorom, ktorý bude jeho názory prezentovať pred celým akademickýcm senátom.

Na fakulte sociálnych štúdií volia študenti a akademickí pracovníci nových členov senátu každé dva roky. Foto: Lucia Kodríková

Ako voliť

Voliť môžu študenti a akademickí pracovníci virtuálne v nformačnom systéme prostredníctvom odkazu e-volby od 16. do 19. októbra. Vo volebnom obvode akademických pracovníkov voliči môžu vyberať z ôsmich akademických pracovníkov. Zvoliť môže každý len šiestich. V študentskom volebnom obvode sa o hlasy uchádzajú štrnásti študenti. Do senátu sa však dostanú len piati.

Volebná účasť

V roku 2017 a 2019 k voľbám prišlo iba necelých dvadsaťšesť percent študentov a zamestnancov fakulty. Pri volbách v roku 2021 to bolo už tridsaťštyri percent.

Za posledných šesť rokov sa volebná účasť zvyšuje študentov a akademických pracovníkov na fakulte sociálnych štúdií každým rokom zvyšuje. Grafika: Lucia Kodríková

Kandidáti do študentskej komory:

Muhammad Hamza Baig študent Global Challenges: Society, Politics, Environment
Patrik Broniek študent Medzinárodných vzťahov a Mediálnych štúdií a žurnalistiky
Jerguš Dovala študent Psychológie
Maroš Dufala študent Medzinárodných vťahov a Bezpečnostných a strategických štúdií
Dominik Kolder študent Politológie a Volebných študií a politického marketingu
Emma Konečná študentka Sociálnej antropológie
Marián Koval študent Európskych štúdií a administrátor projektu na oddělení pro výzkum a projektovou podporu na děkanátu fakulty sociálních studií

Filip Krudenc študent Európskych štúdií
Dora Kurobasa študentka International Relations and European Politics
Jan Míček študent Bezpečnostných a strategických štúdií a Politológie a Ruských štúdií
Vít Polák študent Politológie a Mediálnych štúdií a žurnalistiky
Tomáš Vojtíšek študent Psychológie
Gabriela Zárubová študentka Sociálnej práce a Mediálnych štúdií a žurnalistiky
Ondřej Zbejval študent Psychológie a Sociálnej antropológie

Kandidáti do komory akademických pracovníkov:

Kateřina Fridrichová odborná asistentka na katedre medzinárodných vzťahov a európskych štúdií
Pavel Horák odborný asistent na katedre sociálnej politiky a sociálnej práce
Irena Kašparová odborná asistentka na katedre sociológie
Petr Macek profesor na katedre psychológie
Petra Mlejnková odborná asistentka na katedre politológie
Jitka Navrátilová odborná asistentka na katedre sociálnej politiky a sociálnej práce
Vojtěch Pelikán odborný asistent na katedre enviromentálnych štúdií
Lenka Štěpánková odborná asistentka na katedre psychológie

„Rozhodnutie môže byť náročné najmä pre nás, prvákov. Myslím, že mnohí sú na tom podobne ako ja a nepoznajú nikoho z kandidátov. Na druhej strane, ani pri parlamentných či prezidentských voľbách kandidátov priamo nepoznáme. Neostáva nám teda nič iné, než si spraviť aspoň menší prieskum a zahlasovať za tých, ktorí sa nám najviac pozdávajú.“

Lucia Štiblická, študentka Mediálnych štúdií a žurnalistiky

„Je pravda, že fakultný akademický senát má ďaleko od podoby fungovania národných parlamentov a rieši sa v ňom úplne iný typ otázok a problémov. Ide skôr o orgán, ktorý dohliada na dobrú správu fakulty. Napriek tomu môže aademický senát aktívne formulovať aj vlastnú agendu v najrôznejších oblastiach, ako je komisia pre udržateľnosť alebo právomoc rozdelovať časť štipendií.“

Otto Eibl, bývalý predseda akademického senátu

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.