Změny v přijímacím řízení i noví proděkani. Nastupující děkan Stanislav Balík chystá řadu novinek

Budoucí děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík mění proděkany. Nově chce zavést také funkci proděkana pro strategii a rozvoj. 

20. 5. 2019 Helena Havranová

Stanislav Balík má své první kroky ve funkci děkana důkladně promyšlené. Foto: Tomáš Hrivňák

Nového děkana zvolili členové Akademického senátu fakulty sociálních studií v dubnu, oficiálně ale Stanislav Balík do úřadu nastoupí v září. Své první kroky ale plánuje už teď a chystá se například obnovit pozici proděkana pro strategii a rozvoj, čímž přibude fakultě další, v řadě pátý, proděkan. Do svého týmu proděkanů, kteří s ním v následujících letech fakultu povedou, si Balík vybral Adélu SouralovouRomana ChytilkaMartina VaculíkaBohuslava Binku a Petra Suchého

Jednou z priorit Stanislava Balíka coby děkana bude sestavení nové vědecké rady. Jejím úkolem je vedle důležité role v habilitačním a jmenovacím řízení také projednávat dlouhodobé cíle fakulty nebo schvalovat studijní programy. „Byl bych rád, kdyby novou radu akademický senát projednal a schválil už v září, aby začala fungovat co nejdříve,“ řekl Balík. 

Hned po svém jmenování plánuje také otevřít debatu o změnách v přijímacím řízení. „Chtěl bych usnadnit cestu na fakultu motivovaným studentům. Dnes musí všichni absolvovat jednotné přijímací řízení, aniž by ukázali hlubší zájem o konkrétní obor, který chtějí studovat,” dodal budoucí děkan. Studentům, kteří prokážou vysokou motivovanost pro obor, by pak fakulta přijímací řízení zcela prominula. „Dovedu si představit, že uchazeče, kteří uspěli například v krajském nebo celostátním kole středoškolské odborné činnosti, na fakultu přijmeme automaticky,” vysvětlil Balík, který by změny rád zavedl už při přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021. Jedním z důvodů je snaha o snížení počtu studentů, kteří studium na fakultě nedokončí. Podle Balíka je ale především důležité, aby na fakultě byli studenti, které jejich obor skutečně zajímá.  

Pět proděkanů z pěti různých kateder 

Změny plánuje Balík také v obsazení vedoucích postů na fakultě. Pokud akademický senát nevznese závažné připomínky, bude mít fakulta od září několik nových proděkanů. Ze současných členů vedení bude pokračovat na stejné pozici pouze proděkan pro výzkum a doktorské studium Martin Vaculík. Proděkani Adéla Souralová a Roman Chytilek změní rezorty, které mají na starosti, Bohuslav Binka s Petrem Suchým do týmu proděkanů přibydou nově. 

Novinkou bude obnovený resort pro strategii a rozvoj, který už v minulosti na fakultě fungoval.  Pozici bude zastávat Roman Chytilek, podle kterého je post potřebný, protože za posledních osm let vzrostla na Masarykově univerzitě byrokracie a stávající počet lidí na řízení fakulty už nestačí. Stanislav Balík se pro zavedení resortu rozhodl hlavně z obavy o přetíženost proděkanů. „Moment střídání děkana chápu jako dobu, kdy bychom se ve vedení fakulty měli opět bavit o věcech, které se zdají být samozřejmé. Měli bychom se ujistit, že jdeme správným směrem, případně se vydat jinou cestou. Myslím si, že řešení těchto nových podnětů by přetížilo ostatní děkany v jejich běžné pracovní náplni, a proto jsem se rozhodl obnovit resort pro strategii,“ vysvětlil své rozhodnutí Balík.  

Na pozici proděkana pro studium nahradí po osmi letech Romana Chytilka Adéla Souralová, která byla doteď proděkankou pro zahraniční vztahy. Na své pozici se bude starat o obsáhlou agendu zahrnující studijní záležitosti od přijímacích řízení až po promoce. „Líbí se mi představa budoucího děkana, že ustavení nového vedení fakulty není pokynem k dělání velkých změn, ale příležitostí ke znovunastolení shody ve věcech, které už fungují. To se může týkat také studijních záležitostí, například otevřením diskuse o povaze přijímacího řízení,” řekla Souralová. 

Další změny se dotknou stávající pozice proděkana pro vnější vztahy, kterou doposud zastávala Lenka Waschková Císařová. Nově se bude post jmenovat proděkan pro vnější a vnitřní komunikaci, což souvisí také se snahou o opětovné propojování fakulty, jedním z Balíkových programových bodů. „Proděkan bude mít nově na starosti také komunikaci uvnitř fakulty napříč katedrami. Chci, abychom o sobě navzájem věděli, uměli sdílet úspěchy i neúspěchy a poučit se z nich,“ vysvětlil změnu Balík. Na post si vybral nynějšího vedoucího katedry environmentálních studií Bohuslava Binku. „Je pro mě zásadní zlepšit propojení jednotlivých částí fakulty a vytvořit prostředí, kde nám bude dobře v pracovním i mimopracovním čase.  Fakultu bych rád proměnil ve společenský maják, tedy místo, které jde příkladem v environmentálních, sociálních, ale třeba i inovačně podnikatelských aktivitách a kam se lidé jezdí inspirovat,” plánuje Binka 

Další vedoucí katedry, tentokrát katedry mezinárodních vztahů a evropských studiíPetr Suchý, obsadí pozici proděkana pro zahraniční vztahy. Jeho cílem bude především pokračovat v internacionalizaci fakulty, což kromě zvyšování počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů a ostatních akademických či neakademických pracovníků zahrnuje také zvyšování počtu anglicky vyučovaných předmětů a domácích i hostujících přednášejících. „Jako hlavní prioritu vnímám dokončení přípravy akreditace nových bakalářských programů v angličtině. Fakulta by se měla více otevřít okolnímu světu a dalším pracovištím a snažit se vytvářet nové příležitosti pro rozvoj spolupráce,“ řekl Suchý. Ze své proděkanské funkce by také rád oslovil studenty, kteří mají zahraniční zkušenosti a využil je jako ambasadory pro informační kampaně o studijních příležitostech v zahraničí. „Studenti mají tendenci lépe a pozorněji naslouchat svým vrstevníkům a jsem přesvědčen o tom, že bez užší spolupráce s nimi nebudeme schopni adekvátně využít všechny příležitosti, které se nabízejí,“ vysvětlil. 

Budoucí proděkani se vzdají svých pozic ve vedení kateder 

Změny ve vedení kateder Balík plánoval dlouho dopředu. „Svůj tým jsem začal skládat asi před rokem. V lednu byl už kompletně hotový,“ prozradil. Se současným děkanem Břetislavem Dančákem v týmu nepočítá, dohodl se s ním ale na spolupráci a věří, že v budoucnu zůstanou v úzkém kontaktu. Dančák se nově stane prorektorem pro internacionalizaci, tady statutárním zástupcem rektora Masarykovy univerzit, kterým bude od září současný děkan lékařské fakulty Martin Bareš. 

Své nové kolegy Balík vybíral především na základě zkušeností a pracovního nasazení. Není tedy náhoda, že oslovil hned dva současné vedoucí kateder. „Přestože zkušenosti z vedení katedry není snadné přenést na celofakultní úroveň, myslím si, že je to důležitá etapa, která by tomu přinejmenším u části týmu měla předcházet,“ vysvětlil budoucí děkan. Zároveň však trval na tom, aby se pro výkon proděkanské funkce kandidáti vzdali svých pozic ve vedeních kateder. Nového vedoucího bude mít kromě katedry politologie, kterou zatím stále vede Stanislav Balík, také katedra mezinárodních vztahů a evropských studií i katedra environmentálních studií. Kdo katedry povede, zatím není jasné. „Například na katedře politologie bude výběrové řízení v červnu a komise, jejímž budu členem, pak vybere nového vedoucího. Na katedře je několik lidí, kteří by se na funkci hodili, nechci předjímat výsledek konkurzu,” řekl Balík.  

Namísto čtyř proděkanů jich fakulta sociálních studií bude mít od nového semestru pět. Dva z nich, Bohuslav Binka a Petr Suchý, nastupují na pozici proděkana nově, Adéla Souralová a Roman Chytílek změní rezort, na své původní pozici proděkana pro výzkum a doktorské studium zůstane Martin Vaculík

Adéla Souralová, nastupující proděkanka pro studium 

Na fakultě sociálních studií vystudovala sociologii, na pedagogické fakultě učitelství francouzského jazyka pro základní školy. V sociologii později pokračovala také na doktorském stupni, který ukončila prací Vietnamese Immigrant Families and Czech Nannies: Mutual Dependency, Emotionality, and Kinship Ties in Caregiving, tedy Vietnamské imigrantské rodiny a české chůvy: vzájemná závislost, emoce a příbuzenské vazby v pečování. Za práci v roce 2014 získala cenu rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci. Od června roku 2018 je proděkankou pro zahraniční vztahy. 

Roman Chytilek, nastupující proděkan pro strategii a rozvoj 

Vystudoval politologii na fakultě sociálních studií, v roce 2015 se stal docentem. Zajímá se především o volební systémy, stranické systémy, metodologii politologie nebo experimentální politologii. Od roku 2015 je členem oborové rady Politologie, osm let je také proděkanem pro studium.  

Martin Vaculík, stávající proděkan pro výzkum a doktorské studium 

Na filosofické fakultě a později fakultě sociálních studií studoval psychologii, ze které 2010 získal docentský titul. V minulosti pracoval pro Psychologický ústav Akademie věd České republiky, od roku 2000 působí na katedře psychologie na fakultě sociálních studií. Je členem oborové rady Psychologie, dvanáct let byl zástupcem vedoucího katedry a od roku 2017 je proděkanem pro výzkum a doktorské studiu. Ve funkci zůstane i po nástupu nového děkana Stanislava Balíka.  

Bohuslav Binka, nastupující proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci 

Filosofii a estetiku vystudoval na filosofické fakultě, v roce 2002 získal v oboru filozofie doktorát. V minulosti působil na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo na Katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2004 pracuje na katedře environmentálních studií fakulty sociálních studií, kterou už sedm let vede.  

Petr Suchý, nastupující proděkan pro zahraniční vztahy 

Vystudoval politologii na fakultě sociálních studií, v roce 2002 získal v obordoktorát. Na katedře politologie v minulosti krátce působil, od roku 2002 ale pracuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, kterou také od roku 2006 vede. Je služebně nejstarším členem Akademického senátu Masarykovy univerzity 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.