Gender v Brně nekončí

Genderová studia na fakultě sociálních studií zůstávají, ujišťují vedoucí katedry sociologie Csaba Szaló i vedoucí genderových studií Iva Šmídová.

29. 1. 2018 Eva Bartáková

Csaba Szaló a Iva Šmídová se v lednu sešli se studujícími genderových studií a promluvili o změnách, které obor čekají. Foto: Veronika Krejčí

O genderových studiích se v posledních měsících hovoří na půdě Masarykovy univerzity i v médiích mimo ni. Samostatný obor věnující se mimo jiné vztahům žen a mužů ve společnosti se mění na specializaci sociologie, což někteří chápou jako jeho úplné uzavření. Jak je to doopravdy s budoucností „genderu“ objasňují vedoucí katedry sociologie Csaba Szaló a vedoucí genderových studií Iva Šmídová.

Skončí gender v Brně?

Szaló: Genderová studia nekončí, ale transformují se ve specializaci sociologie. Jsem smutný z toho, že v médiích se skloňují slova jako zánik a podobně. Lidé spojení s genderovými studii na fakultě sociálních studií zůstávají. Dokonce jsme posílili jejich vliv na sociologii. Garantkou programu bakalářské sociologie se totiž stala Iva Šmídová a garantkou magisterského programu Kateřina Nedbálková. Obě v současnosti vyučují na genderových studiích. Věřím, že zajistí, aby se genderová tematika nevytratila.

Šmídová: I nadále pokračujeme v tematických výzkumech. Vliv genderové analýzy na společnost přetrvá pod hlavičkou sociologie, oboru s dlouhou tradicí.

Proč nezůstanou genderová studia samostatným oborem?

Szaló: Dlouho jsem prosazoval řešení, že zachováme všechny tři obory – sociologii, sociální antropologii a genderová studia. Svůj názor jsem změnil, když jsem se dozvěděl, že všechny obory bude při reakreditaci znovu posuzovat hodnotící evaluační komise a budou muset splnit určitá kritéria. Uvědomil jsem si, že genderová studia by nemusela obstát, protože na ně nastupuje málo studujících. Raději jsem zvolil jistotu. Chtěl jsem zajistit trvání genderových studií. U specializace můžeme zaručit, že budou zachovaná a zároveň všichni nynější studující bez problémů dostudují.

Kdyby se genderová studia neobhájila před evaluační komisí, musela by se úplně zavřít?

Szaló: Ano. Jako vedoucí katedry jsem začal působit před pěti lety, což bylo v době, kdy vědecká rada neschválila magisterskou specializaci genderových studií. Odnesl jsem si zkušenost, že jsme něco dlouho připravovali a pak se to nepodařilo obhájit. Proto jsem řekl, že nechci riskovat. Takhle jsme zajistili, že genderová témata na katedře zůstanou. Specializace se totiž nemusí akreditovat samostatně, ale jako součást sociologie, která není vnímána jako problematická.

Proč by podle vás genderová studia neobstála? 

Šmídová: Vedení fakulty určilo jako hlavní měřítko to, zda se obor ekonomicky vyplatí a vyhodnotilo, že genderová studia nejsou v tomto smyslu perspektivní. Bylo potřeba hledat jiné cesty a vznik specializace je uvážené rozhodnutí.

Szaló: Posuzovaných kritérií je víc, například možnosti kombinace s dalšími obory. Ale určující je především počet zapsaných studujících, kteří skutečně nastoupí. Na fakultě platí pravidlo, že obor by mělo navštěvovat alespoň dvacet studentů. Na genderová studia se loni zapsalo pouze dvanáct. 

Jak dlouho se genderová studia s nízkým zájmem studujících potýkají?

Szaló: Problémy genderových studií začaly před čtyřmi lety, kdy nastoupilo jen devět studujících. V dalších letech nastoupilo vždy sedmnáct studujících, ale letos jejich počet opět spadl. Před evaluační komisí bychom klesající křivku jen těžko obhájili.

Šmídová: Souvisí to i s celkově nižším zájmem o sociální vědy. Zároveň k tomu nepřispívá atmosféra ve společnosti. Studovat gender je stigmatizující nálepka, což spoustu lidí od studia odrazuje.

Někteří studující ale nesouhlasí s tím, že kvalitu studia určuje počet zájemců nebo zapsaných lidí. 

Šmídová: Na fakultě, ale i celkově v Česku, se klade důraz na to, zda se obory uživí. Vedení má jistě právo rozhodovat o budoucnosti oboru na základě toho, jestli se vyplatí, ale osobně mi připadá trochu smutné, že se neklade větší důraz i na ostatní kritéria. Domnívám se, že proto, aby obor existoval, je klíčová kvalifikace vyučujících, koncepce programů a to, jestli nějak reagují na společenskou poptávku, což pro mě znamená, že řeší problémy, které jsou ve společnosti aktuální. To všechno genderová studia z mého pohledu plní.

Szaló: Osobně si nemyslím, že by počet studentů měl být tím nejdůležitějším kritériem, ale posuzují se tak všechny obory a já to akceptuju, protože je to kritérium měřitelné a dá se použít plošně. Dvacet studujících jako spodní hranice navíc není žádná novinka. Vyplývá z toho, že každý obor si má na sebe vydělat. Tohle pravidlo jsme si zavedli my, sociologové, v začátcích fakulty.

Zájemci se stále ještě mohou přihlásit na genderová studia jako obor

Proč si myslíte, že je důležité genderová studia zachovat?

Šmídová: Genderová studia kladou otázky, které jsou ve veřejné debatě mnohdy řešeny emotivně a s předsudky. Abychom pochopili třeba nárůst sexismu nebo populismu v otázkách týkajících se vztahů žen a mužů, potřebujeme kvalifikovanou a specializovanou analýzu. A tu genderová studia nabízejí.

Szaló: Sociální vědy jsou o porozumění světu a změnám, které se v něm dějí. A možná trochu i o napomáhání těm změnám. Genderová studia představují příležitost pro lidi, kteří v sobě objevili cit pro spravedlnost.

Podle vedení fakulty vypíše katedra sociologie další přijímací řízení na genderová studia. Dají se tedy stále studovat jako obor?

Szaló: Ano, ještě letos se zájemci mohou normálně přihlásit do stávajícího studijního oboru genderová studia. Budeme rádi, když se jich přihlásí co nejvíc. Je to jedinečná příležitost. 

Jak reakreditace ovlivní nynější studující genderu?

Szaló: Stávajícím studentům i těm, kteří nastoupí letos, samozřejmě garantujeme možnost dostudování. Genderová studia mají akreditaci do roku 2023, takže jsem si nejdřív myslel, že všichni studenti dokončí studium ve stávajícím programu. Ale ukázalo se, že staré programy už nebudou platné a studenti se musí přesunout do nových programů. Takže vytvoříme zvláštní studijní plán na dostudování genderových studií.

Šmídová: Všechny obory kromě genderových studií podávají akreditační žádost o změnu na programy a dvouobory tím pádem nejspíš zaniknou. Studující ale mají právo dostudovat obory v původní podobě. Vytvořením studijního plánu jim to umožníme. Studující nebudou v žádném případě poškození.

Přinesou plány na dostudování studujícím nějaké komplikace?

Szaló: Pravděpodobně bude stačit, když třeba v informačním systému zaškrtnou, že souhlasí s převedením na jiný program. Ale zatím je všechno jenom ve fázi návrhu. Na vyřešení máme čas do roku 2021.

Šmídová: Zatím je předčasné to řešit. Naše fakulta je v procesu reakreditace několik kroků dopředu před ostatními. Obor genderových studií určitě nebude tím jediným, který na Masarykově univerzitě skončí a musí vzniknout systémové řešení nebo návod, který se v takových případech použije.

Studující dostanou větší možnost volby a více kreditů za praxi

Jak se genderová studia změní, až se stanou specializací?

Szaló: Genderové kurzy zůstanou, jenom nebudou mít kód GEN, ale SOC. Budou jako povinně volitelné nabízené i studujícím sociologie bez specializace.

Šmídová: V návrhu, který už jsme odeslali, je sedm předmětů. Jedním z nich bude úvod do genderových studií, který se hodně podobá stávající genderové struktuře I. Bude v nabídce povinně volitelných předmětů pro celou katedru sociologie.

Jaké další předměty jsou v návrhu?

Šmídová: Jsou tam sociologické teorie genderu a praktičtější předmět gender v každodennosti. Zařadili jsme i metody kvalitativního výzkumu vyučované Kateřinou Nedbálkovou, gender a sexualitu vedenou Kateřinou Liškovou a předmět věnovaný maskulinitám, který vyučuju já. Rádi bychom se sešli se studujícími, abychom od nich dostali zpětnou vazbu ohledně stávajícího obsahu předmětů i metod výuky a mohli podle jejich zkušeností upravit konkrétní náplň předmětů.

Na současných genderových studiích byla povinná praxe. Jak to bude po reakreditaci?

Šmídová: Praxi zachováme, protože si myslíme, že je důležité, aby studující měli praktickou zkušenost z různých organizací. Zároveň si uvědomujeme, že tento předmět byl dlouhodobě hodně kreditově podhodnocen. V minulosti jsme za něj udělovali celkem tři kredity. V budoucnu by měl mít hodnotu devíti kreditů.

Když někdo absolvuje specializaci, bude to uvedené v jeho diplomu?

Szálo: Určitě, jinak by to nemělo smysl.

Na magistru získá gender více prostoru

Stanou se některé genderové kurzy povinné pro všechny sociology?

Szaló: Měli jsme s kolegy pocit, že studující sociologie mají omezenou možnost výběru, proto některé povinné předměty zrušíme a raději jim dáme více volnosti. Součástí státnic nově nebudou jen povinné předměty, ale také některé povinně volitelné. Státnice na sociologii budou obsahovat jeden předmět nazvaný oborová sociologie a tam si studující mohou zvolit právě genderová studia anebo třeba urbánní studia. Pro studující specializace budou státnice z genderových studií povinné, ale může si je zvolit i někdo, kdo specializaci nemá.

Šmídová: Nově jsou některé předměty – zjednodušeně řečeno – povinnější než jiné. Úvod do genderových studií bude součástí předmětů profilujícího základu studia programu celé sociologie. To znamená, že nejspíš zasáhne velkou část studujících.

Zůstane možnost, aby si genderově tematické předměty zapsali i studující jiných kateder?

Szaló: Jsem přesvědčen, že ano. Jsme naklonění prostupnosti mezi obory. Předměty naší katedry jsou mezi studujícími z celé fakulty oblíbené, anglických kurzů se účastní spousta zahraničních studujících. A zároveň nebráníme našim studujícím, aby se vzdělávali i jinde.

Šmídová: Formát specializace znamená, že studující ztratí možnost studovat genderová studia v kombinaci s jiným oborem. Určité předměty si však budou zájemci z jiných kateder moci zapisovat i nadále. Pro mě je důležité nabízet genderovou perspektivu i v dalších programech, například budoucím novinářům a novinářkám.

Budou studenti moct v genderových studiích pokračovat i na magisterském stupni?

Szaló: Zatím mohou studenti na magisterském stupni absolvovat genderová studia pouze jako profilaci sociologie. Diplom získávají ze sociologie a v dodatku k diplomu mají uvedené, že absolvovali profilové předměty genderových studií. Při reakreditaci magisterského studia bychom však chtěli vytvořit oficiální specializaci. Bakalářská specializace tak nebude jen slepé rameno. Kromě toho si magisterskou specializaci budou moct vybrat i ti, kteří ji na bakaláři nestudovali, a naopak absolventi specializace si mohou zvolit jiný směr.

Šmídová: Navzdory dosavadním zkušenostem věřím, že nenastane žádný problém. Pokud se vše vydaří, pro genderová studia je navazující magisterská specializace moc dobrá zpráva.

Iva Šmídová se dlouhodobě věnuje tématu mužství a maskulinit. Foto: Veronika Krejčí

Medailon

Iva Šmídová vystudovala magisterskou sociologii a anglickou literaturu. V roce 2004 získala s prací Jiní muži. Alternativní životní dráhy mužů v České republice doktorát ze sociologie. Docentkou se stala v před třemi lety a její habilitační práce se opět věnovala otázkám mužství. V současnosti vyučuje na katedře sociologie fakulty sociálních studií, a kromě toho působí jako vedoucí oboru genderová studia. Studující se s ní potkávají například v předmětu Muži, maskulinity a gender.

Csaba Szaló se zajímá o proces globalizace i o identity etnických a kulturních menšin. Foto: Veronika Krejčí

Medailon

Csaba Szaló nejdřív získal magisterský titul sociologie v Brně a o rok později k němu přidal ještě magisterský titul z Manchesterské univerzity ve Velké Británii. Doktorát získal za disertační práci věnovanou globalizaci. V minulosti působil jako proděkan pro zahraniční vztahy fakulty sociálních studií, v současnosti vede katedru sociologie. Přednáší například v předmětech Úvod do sociologie nebo Sociologie kultury.

Csaba Szaló a Iva Šmídová spolu často probírají vznik specializace genderových studií. Foto: Veronika Krejčí
V lednu se Iva Šmídová a Csaba Szaló sešli se studujícími. Foto: Veronika Krejčí

Struktura studia na fakultě se mění

Děkan fakulty sociálních studií Břetislav Dančák shrnul změny, které provází reakreditace oborů a nastínil budoucnost fakulty.

Děkan ve svém komentáři vyjasňuje změny provázející reakreditaci. Foto: archiv FSS

Fakulta bude bez oborového genderu, napsal fakultní časopis Halas

Letos naposledy nastoupí studující na genderová studia jako samostatný obor, pak se z něj stane specializace sociologie. Změnu doporučil proděkan pro studium Roman Chytilek, který je přesvědčen, že žádat o akreditaci pro celý obor by bylo riskantní a genderová studia by nejspíš neobstála.

Genderová studia řeší aktuální témata

Ve světe i v Česku v současnosti rezonuje kampaň Me Too, která vyvolává debatu o sexuálním obtěžování a zneužívání. Právě sexuálně motivované násilí patří mezi zásadní témata genderových studií.

Málo připomínáme prospěšnost gender studies, tvrdí socioložka

Blanka Nyklová z Genderové expertní komory si myslí, že prosazení specializace na magisterském studiu je pozitivní, ráda by však genderová studia rozšířila i pro doktorský program.  Při hodnocení oborů je podle ní důležitá společenská prospěšnost. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.