Studenti si na kurzu zvládání environmentálního žalu cení lidskosti a pochopení

Studenti na fakultě sociálních studií si od června registrují předměty na podzimní semestr. Díky tomu, že si mohou svůj budoucí rozvrh sestavit podle sebe z kurzů napříč svými zájmy a napříč obory různých kateder, otevírá se jim s novou vlnou registrace mnoho možností. Jednu z nich představuje také unikátní předmět Odolnost v době environmentální krizeseberozvojová skupina, který s využitím skupinového sdílení posiluje schopnost studentů a studentek vyrovnávat se s psychickou zátěží a zkoumá jejich emocionální reakce na environmentální žal.

20. 6. 2023 Klára Huvarová

Druhým kurzem v seriálu Zajímavé předměty na FSS je seberozvojová skupina Odolnost v době enviromentální krize. Zdroj: archiv FSS

Předmět obohacuje výuku na katedře environmentálních studií od podzimu 2021 a nadcházející akademický rok se tedy pod vedením Bohuslava Binky, Václava WortneraEvy Beranové uskuteční potřetí. V kurzu se bude probírat například to, jaké to je, když studenti environmentalistiky silně vnímají problémy spojené se životním prostředím, ale nemají ve svém okolí či rodině nikoho, s kým by se mohli o své pocity podělit. Skupina pak svým účastníkům nabízí bezpečný a svobodný prostor ukázat, že to ostatní možná mají podobně a to nejen v případě environmentální krize.

Co je cílem předmětu?

Cíle předmětu jeho organizátoři rozdělují do tří rovin. Chtějí účastníky seznámit s principy práce v rozvojové skupině a zprostředkovat jim prostředí podpůrné skupinové dynamiky, posílit jejich odolnost vůči psychickým dopadům environmentální krize a představit jim Gestalt terapeutický přístup a jeho možnou aplikaci na problematiku environmentálního truchlení. Zajímavými metodami této práce ve skupině je přitom například mapování emocionálních reakcí studentů na environmentální krizi a práce s ní, sdílení zvládacích strategií, pochopení vlastních obran a práce s nimi.

Kurz ale podle jeho zakladatele Bohuslava Binky vede i k hlubšímu sebepoznání a zocelení na obecnější úrovni. Studenti totiž odvádí důležitou práci především sami na sobě, a až poté svá zjištění vztahují k aktuálním environmentálním tématům. Prostřednictvím připravených aktivit posilují svou schopnost vypořádávat se s psychickou zátěží, pojmenovávají například svá různá a učí se o nich nahlas mluvit, čímž se po mnoha stránkách seberozvíjí a sebepoznávají.

„Náš nejvyšší cíl je tedy obecně práce s emocemi, získání zkušenosti a sebepoznání, rozvoj schopnosti komunikace o citlivých tématech a získání zpětné vazby od ostatních,“ shrnuje jeden z lektorů Václav Wortner. Až pak studenti nabyté zkušenosti aplikují i na odborné téma kurzu, tedy environmentální žal a odolnost vůči němu.

Studenti pomocí seberozvojové skupiny zvyšují svou odolnost vůči environmentálnímu žalu, ale také psychické zátěži obecně. Zdroj: soukromý archiv Bohuslava Binky

Kdo by si měl předmět zapsat?

„Předmět je primárně určený pro studenty environmentalistiky, ale v minulosti už jsme byli překvapení tím, kolik studentů psychologie si předmět zapisovalo. Je to tedy prostor pro všechny studenty, kteří si chtějí najít dvě a půl hodiny týdně na to se zastavit, zamyslet se nad sebou a poslouchat ostatní,“ shrnuje Wortner.

Kurz zapsaným studentům od podzimu opět nabídne unikátní příležitost zapojit se do skupinové práce otevírající citlivější témata, na která v běžné výuce není čas. Studenti totiž při jiných hodinách zpravidla slyší fakta a data, aniž by měli prostor se s nimi psychicky vyrovnat. V tomto kurzu proto naopak nejde tak moc o znalosti a dovednosti, jako o možnost sdílení a otevření se. Nejedná se přitom o čistou terapii, studenti totiž nemusí mít konkrétní problém. Není to ale ani typická odborná diskuze, nepracuje se s fakty, argumenty nebo snahou někoho přesvědčit.

Jak předmět hodnotí studenti?

„Předmět rozvíjí osobnost všech přítomných, naslouchání sobě i druhým, rozvíjí emoční inteligenci, komunikaci. Je to zcela jiná výuka než běžné vysokoškolské přednášky a myslím si, že na univerzitu velmi patří. Buduje důvěru a pochopení. K tomu abychom mohli přijímat informace a kriticky přemýšlet, potřebujeme taky duševní hygienu, sociální skupiny, lidský přístup. Moc si vážím přístupu, kterým byla výuka vedená. Jen bych si přála, abych mohla předmět ještě jednou absolvovat,“ hodnotí jedna z absolventek kurzu v závěrečné předmětové anketě.

I ostatní studenti a studentky v minulém roce vnímali předmět jako obohacující. Oceňovali především otevřenost, lidskost a přátelskou atmosféru, individuální přístup a pochopení, které v seberozvojové skupině našli.

„Velmi si cením zařazení tohoto předmětu, který vnímám jako velmi přínosný. Vážím si zejména lidského přístupu, při němž jsou studenti opravdu viděni. Mohou na fakultě zažívat to, že je jim nasloucháno, cítí porozumění, ocenění ve své jedinečnosti. Předmět byl velmi inspirativní pro osobní rozvoj i pro profesní stránce, jak se vztahovat ke studentům – klientům. Díky za možnost se účastnit.“

studenti v předmětové anketě

„Velice oceňuju především to, že tento předmět vznikl. Člověk v něm dostane prostor na to řešit věci, které ho trápí nejen v environmentální problematice. Je to safe space a je to super.“

studenti v předmětové anketě

„Veľmi sa mi páčila pripravenosť, láskavý prístup a zaroveň jasne dané pravidlá. Vyučujúci pre nás dokázal vytvoriť bezpečný priestor.“

studenti v předmětové anketě

O seberozvojové skupině v předmětu Odolnost v době environmentální krize

V seberozvojové skupině se účastníci zabývají tématy podpory a sebepodpory v krizových momentech života, pokouší se odpovědět na otázku, jaké existují formy odvahy, ale také na otázku, jaké to je nacházet nebo nenacházet podporu u blízkých. Prozkoumávají strach, úzkost, vztek i sebeodsouzení, naději i zoufalství bez naděje. Pokládají si otázku, co to znamená dělat dost. Okrajově se pak v kurzu studenti zabývají svými rolemi ve skupině.

O gestalt terapii – prvním přístupu, který předmět aplikuje na zapsané studenty

Gestalt terapie je psychoterapeutický přístup, který se zaměřuje na osobní růst a uvědomění si vlastního života. Je založený na myšlence, že lidé jsou nejefektivnější, když jsou přítomní v současnosti a vnímají své myšlenky, pocity a interakce s okolím. Při Gestalt terapii se účastníci učí objevovat a zkoumat své vzorce chování a myšlení, aby získali větší porozumění sobě samým a mohli lépe ovlivnit svůj život. Terapeuti využívají dialog, práci s tělem a kreativní techniky, aby svým klientům pomohli rozvíjet se a přijímat odpovědnost za své rozhodování a životní situace.

O zážitkové pedagogice – druhém přístupu, se kterým se studenti v kurzu setkají

Zážitková pedagogika je výchovný a vzdělávací přístup, který využívá progresivní metody učení prostřednictvím přímé zkušenosti a aktivního angažování jednotlivců. Místo pasivního přijímání informací je kladený důraz na praktické činnosti, skupinovou interakci a reflexi. Zážitková pedagogika se opírá o přesvědčení, že učení prostřednictvím zážitků a prožitků je efektivním způsobem, jak podporovat rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a sebeuvědomění. Často využívá venkovní aktivity, skupinové hry, simulace a výzvy, které účastníkům umožňují se aktivně zapojit, učit se prostřednictvím vlastních zkušeností a nacházet nové způsoby řešení problémů. Důležitou součástí zážitkové pedagogiky je také reflexe a zpětná vazba, které pomáhají účastníkům interpretovat své zkušenosti a přenést je do kontextu reálného života.

Kurz Odolnost v době environmentální krize kombinuje přístupy Gestalt terapie a zážitkové pedagogiky.  Zdroj: soukromý archiv Bohuslava Binky

Vyučující kurzu

Bohuslav Binka je docent na katedře environmentálních studií. Vystudoval etiku, filozofii a estetiku. Společně s Technologickou agenturou České republiky se věnuje například městským parkům jako kvalitnímu sociálnímu a přírodnímu prostředí pro život. Na fakultě vyučuje také Enviromentální etiku nebo Sociální a ekologickou ekonomii.

Václav Wornter pracuje jako externí spolupracovník katedry psychologie. Mezi jeho další předměty patří Lektorské dovednosti pro psychology.

Eva Beranová je psycholožka a psychoterapeutka, absolventka výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii. Pracuje v organizaci Práh jižní Morava s lidmi s vážným duševním onemocněním, působí také jako terapeutka v azylovém domě pro ženy. V Zázemí, brněnském terapeutickém centru, provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

„Išlo o veľmi netypický kurz, ktorý nemal potrebu skúšať a testovať vedomosti, ale bol hlavne o tom, kto si z neho čo chcel odniesť. I keď bol vyučovaný pomerne neskoro, chodil som tam rád. Stretla sa tam milá partia ľudí, s ktorou som nemal problém zdieľať aj tie bolestnejšie časti svojho života, a to sa len tak často nevidí.“

Martin Guniš, student žurnalistiky

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.