Studenty čekají státnice na dálku. V květnu, červnu i v září

Neobvyklé ukončení studia čeká kvůli koronavirové pandemii studenty, kteří letos budou na fakultě sociálních studií státnicovat. Podle aktuálního nařízení rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše studenti mohou absolvovat státnice na konci jarního semestru od 25. května do 24. června či na podzim v termínech po celé září. Záleží jenom na nich, který termín si vyberou. Přitom je pravděpodobné, že studenti budou na fakultě sociálních studií státnicovat v obou termínech online a téměř všechny zkoušky budou ústní. Studenti mají z distanční zkoušky obavy. „Jsem nervózní, že mi vypadne internet nebo nastanou jiné technické problémy,“ uvedla studentka veřejné a sociální politiky a lidských zdrojů Zuzana Hudcová.

21. 5. 2020 Radka Rybnikárová

Studenty čekají státnice online. Podmínkou je mít stolní počítač, notebook nebo tablet, funkční webkameru i mikrofon. Foto: Radka Rybnikárová

Student mezinárodních vztahů a politologie Tomáš Vondra se na státnice připravuje se svého domova v Nových Hradech na Českobudějovicku. Na svém vedlejším oboru mezinárodní vztahy se rozhodl státnicovat už v červnu a u politologie se rozhodne až podle toho, jestli stihne dopsat bakalářskou práci.„Doma je pro mě těžší se soustředit a něco napsat. Nemám tu stejný klid, jako v knihovně,“ říká Vondra. Podobně je na tom i studentka mediálních studií a žurnalistiky a genderových studií Lucia Pekárová, která si obhajobu a státnice z hlavního oboru, žurnalistiky, přesunula na září. „Vzhledem k situaci, kdy se nemohu setkávat s respondenty pro výzkum do mé bakalářky, je pro mě nemožné ji teď odevzdat,“ uvádí studentka. Pro studenty s dvouoborem je běžné, že si státní zkoušku rozloží do více semestrů. Státnice v září tak mohou být pro mnohé i příležitost, jak si zkoušky rozložit a zároveň nemuset prodlužovat studium o celý semestr.

Studenti mají podle rozhodnutí rektora Martina Bareše závěrečné práce odevzdat tak, aby měli možnost státnic v termínech do konce září. „Termíny pro definitivní odevzdání závěrečných prací jsou pro všechny obory bakalářského a magisterského studia upraveny tak, aby právě o čtrnáct kalendářních dnů předcházely první den obhajoby závěrečných prací oboru,“ uvedl v mailu pro studenty děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík. Státnicovat budou studenti přitom na konci semestru výhradně online. „V květnu a červnu budou za všech okolností ústní státnice a obhajoby na všech oborech probíhat přes videokonferenční aplikaci Zoom. Jak to bude v září, není ještě rozhodnuto,“ řekl Balík. Podle jeho slov se státnice budou na všech oborech odehrávat v květnu, červnu i v září formou ústní zkoušky, na bakalářské žurnalistice doplněné ještě o praktickou písemnou zkoušku.

Termíny obhajob a státních závěrečných zkoušek mají podle nařízení rektora Martina Bareše stejnou váhu. Zářijový termín můžou studenti využít také jako opravný pro červnový. Podobně pokud opakují lednové státní závěrečné zkoušky, můžou si studenti vybrat, jestli k nim půjdou v červnu nebo v září.Vedení fakulty sociálních studií stanovilo, že podmínkou přístupu studenta k online státní zkoušce je technické vybavení jako stolní počítač, notebook nebo tablet a funkční webkamera i mikrofon. Pokud nemají možnost počítače ani notebooku a chtěli by zkoušení absolvovat přes smartphone, musí svůj záměr předem zkonzultovat s Centrem informačních a komunikačních technologií fakulty sociálních studií.

Studenti musí katedře poskytnout také telefonní číslo, které sekretariát využije pouze v případě, když se při zkoušce přeruší spojení mezi studentem a zkoušejícími. Pokud by se tak stalo při obhajobě závěrečné práce, bude zkoušení pokračovat přes telefon, který bude na hlasitý odposlech. Komise komunikaci zároveň nahraje do aplikace Zoom. Pokud půjde o přerušení spojení u státnic, nelze v nich pokračovat a student si domluví se sekretářem náhradní termín, který je pro takové případy připravený. Všechny pokyny postupu při zkouškách studenti najdou v Návodu pro studenty.

Obhajobu závěrečné práce letos studenti absolvují online. Někteří jsou za pohodlí domova rádi, jiní se bojí o kvalitu připojení. Zdroj: Facebook katedry mediálních studií a žurnalistiky

Online státnice mají své příznivce i odpůrce

Studentka Zuzana Hudcová jde ke státnicím v červnu. „Už chci mít zkoušky za sebou a zářijový termín je příliš daleko. Myslím, že obhajobu bakalářské práce zvládnu online dokonce lépe, protože doma nebudu tak nervózní,“ uvedla studentka. Obává se ale technických problémů, které by při obhajobě mohly nastat. Online obhajoba se naopak nezamlouvá studentce žurnalistiky a genderových studií Lucii Pekárové. „Na druhou stranu státnice z obou mých oborů bývají částečně písemnou formou i normálně, takže nevidím rozdíl mezi tím, zda sedím doma nebo ve škole,“ vysvětlila Pekárová.

Podle informací katedry mediálních studií a žurnalistiky budou mít studenti na písemnou zkoušku čtyři hodiny. „Musíme napsat dva žurnalistické texty na aktuální téma, které se dozvíme až v čase zkoušky. Je nutné mít k dispozici internetové připojení, textový editor a kameru, takže předpokládám, že budeme psát pod dohledem vyučujících přes aplikaci Zoom,” upřesnila Pekárová. Na rozdíl od minulých let budou mít žurnalisté u státnic přístup k internetu, změnil se i počet článků, který musí napsat. Za běžných podmínek musí za stejný čas stihnout napsat texty tři. Zatímco dříve ale dostali všechny podklady v písemné formě, nyní si je budou muset vyhledávat sami podle zadání na internetu.

Online zkoušení klade zvýšené nároky na studenty i na pedagogy, jelikož vyžaduje vyšší úroveň technického zabezpečení. Jde například o dostatečně rychlý internet, svou roli hraje i prostředí, ve kterém student státní závěrečnou zkoušku skládá. Obavy má i vedoucí katedry psychologie Lenka Lacinová. „Problematická je především kontrola studentů při zkoušení. Mezi státnicujícími studenty na naší katedře jsme dělali anketu, která ukázala také to, že ne všichni mají k dispozici klidné a ničím nerušené prostředí. Znamená to pro ně další úkol k řešení před státnicemi. Není to sice neřešitelný problém, ale na klidu jim to určitě nepřidá,“ řekla Lacinová. Na katedře sociologie má státnice na starosti sociolog Tomáš Doseděl. „Ústní zkoušení s sebou nese ve srovnání s obvyklými písemkami na počítači větší časové i personální nároky. Kdybychom ale zkoušeli formou písemek, které by studenti psali samostatně doma, nemohli bychom zaručit, že někdo nepodvádí. Při ústních zkouškách se toho nemusíme bát, takže zůstává jen obava z možných výpadků spojení. To by nám zkoušení nepříjemně zkomplikovalo,“ uvedl Doseděl.

Státní závěrečná zkouška je oficiálním ukončením studia skládajícím se ze dvou částí: obhajoby bakalářské či diplomové práce a předmětové části. Jednotlivé předmětové zkoušky studenti absolvují písemně, ústně nebo kombinací obojího, obhajoba je vždy ústní.Státní závěrečnou zkoušku je na bakalářském stupni obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia a u magisterského studia se obvykle skládá ve čtvrtém semestru. Bakalářské a magisterské závěrečné práce odevzdávají studenti v letošním jarním semestru pro květnový, červnový i zářijový termín pouze elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity. Neodevzdávají je tedy fyzicky ve vytištěné a svázané podobě. Pokud někdo úspěšně složí státní závěrečné zkoušky až v zářijovém termínu a bude mu vyměřený poplatek za prodloužení doby studia, děkan fakulty sociálních studií zváží jeho odpuštění.

Podmínky pro připuštění studenta ke státní závěrečné zkoušce:
  1. Úspěšně absolvovat dostatek povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů stanovených katedrami.
  2. Dosáhnout minimální kreditové hodnoty studia:
    • U jednooborového prezenčního studia musí bakaláři splnit minimálně 180 kreditů, studenti magisterských oborů aspoň 120 kreditů.
    • U dvouoborového studia si student může státnice rozložit do vícero semestrů. Pro připuštění k bakalářským státnicím z hlavního oboru musí splnit minimálně 120 kreditů.
  3. V bakalářském studiu absolvovat dva semestry tělesné výchovy.
  4. Úspěšně vykonat předepsanou zkoušku z jazyka v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. U bakalářského studia musí student dosáhnout úroveň B2, u magisterského studia prezenční formy je vyžadovaná úroveň C1, u studentů kombinované formy úroveň B2. Studenti doktorského studia jsou povinní prokázat znalost z anglického jazyka na úrovni C1.
  5. Přihlásit se ke státním zkouškám i k obhajobě závěrečné práce přes Informační systém Masarykovy univerzity. Studenti se k státnicím přihlašují přes aplikaci informačního systému Rozpis témat nebo přes odkaz, který jim přijde e-mailem.

Od přijímaček až k promoci. Studijní oddělení pomáhá na cestě k úspěšnému konci

Od přijímaček až k promoci. Studijní oddělení pomáhá na cestě k úspěšnému konci

S úspěšným přihlášením ke státnicím se studentům snaží pomoct i referentky studijního oddělení. Často studentům do e-mailu přesně vypisují, jaké kredity už získali a které jim ještě chybí. „Někdy čtrnáct dní před státnicemi zjistíme, že studentovi chybí zkouška z cizího jazyka, hned mu voláme a píšeme e-mail, abychom ho upozornili. Většinou se to ještě na poslední chvíli podaří zachránit, student se nechá přezkoušet a může jít ke státnicím. Potom za námi chodí s kytkou a s diplomem," popisuje proces referentka studijního oddělení pro magisterské studenty Naděžda Kotoulová.

Celý článek v Atriu k přečtení zde

„Nejčastějším důvodem pro nepřipuštění studentů ke státnicím bývá nesplnění dostatečného počtu kreditů. Často se objevuje i nesplnění minimální jazykové kompetence nebo studenti zapomenou na podmínku absolvovat alespoň jeden předmět na každém oboru v anglickém jazyce.“

Jan Písařík, vedoucí studijního oddělení fakulty sociálních studií

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.