Studenty politologie a sociologie čeká nová forma státnic, hlavní roli bude hrát diplomka

Nová podoba státní závěrečné zkoušky čeká magisterské studenty politologie a sociologie. Od ledna budou místo skládání klasické ústní státnice pouze obhajovat svou diplomovou práci. Teoretické znalosti studentů pak otestují vyučující v rozšířené rozpravě, která bude vycházet ze zkráceného seznamu povinné literatury. „Došli jsme k názoru, že na magisterském stupni není třeba znovu zkoušet to, co jsme už prověřili předtím v průběhu studia. Připadá nám smysluplnější klást důraz na závěrečnou diplomovou práci,“ sdělil vedoucí katedry politologie Otto Eibl. Změny ve státních závěrečných zkouškách chystají i další katedry. 

27. 9. 2021 Tereza Čunátová

Studenty politologie a sociologie čeká od ledna nová podoba státní závěrečné zkoušky. Foto: Denisa Marynčáková

Nový model státnic si vyzkouší katedry politologie a sociologie v lednu. Studenti představí svou práci, pak zahájí členové komise rozšířenou rozpravu. „Opustili jsme oddělené zkoušení jednotlivých předmětů a měníme státní závěrečnou zkoušku spíše na odbornou debatu o širších teoretických a metodologických aspektech studentovy diplomové práce,“ vysvětlil Tomáš Doseděl, který organizuje státnice na katedře sociologie. 

Studentka sociologie Anna Nevídalová vnímá zrušení klasické teoretické státní zkoušky jako krok kupředu. Diplomová práce je podle ní ideální způsob zakončení studia, prostřednictvím kterého student ukáže, že svému oboru dostatečně porozuměl. „Je to určitě lepší než teoretická státní zkouška, na kterou se mnoho studentů naučí kvantum informací a za půl roku to zase vypustí," doplnila studentka.  

Změnu státnic vítá i studentka politologie Kateřina Svobodová. Ačkoliv současnou podobu nevnímá jako přehnaně náročnou, konstruktivní debatu o diplomové práci na odborné úrovni považuje za důležitou. „Některé znalosti lze ověřit stejně tak dobře při rozpravě nad závěrečnou prací, jako při klasické ústní zkoušce. Schopnost uvažovat v souvislostech se navíc mnohem lépe ukáže v debatě,“ uvedla Svobodová. 

Redukovat státnice na rozpravu o diplomové práci není správné, říká vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií 

Ke změně magisterských státnic se uchýlila loni na podzim také katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. Oproti katedrám politologie a sociologie ale nejsou změny natolik výrazné – spočívají především ve zkrácení a aktualizaci seznamu povinné literatury a úpravě okruhů. „Zjistili jsme, že mezi studenty kolují různé podklady, díky čemuž státní zkouška pomalu ztrácela svůj smysl. Od letošního roku chceme klást ještě větší důraz na všeobecný přehled v oboru a schopnost propojovat poznatky z jednotlivých oblastí,“ komentoval změny vedoucí katedry Zdeněk Kříž. 

Omezit státní zkoušku jen na rozpravu o diplomové práci se Kříž nechystá, nepokládá to za správné. „Nemyslím si, že je velký rozdíl mezi obhajobou a rozpravou. Podle mého názoru to dopadne tak, že se teoretická státnice zruší a obhajoba diplomky bude vydávaná za rozpravu,“ uvedl Kříž, který vyučuje dva předměty i na ekonomicko-správní fakultě. Tam tuto modifikovanou formu státnic využívají už dva roky. „Je možné, že se do budoucna ukážou klady tohoto přístupu, já jsem si jich ale zatím nevšiml. A aniž bych chtěl hovořit za kolegy z ekonomicko-správní fakulty, nejsem tak úplně přesvědčený, že si jich všimli oni,“ dodal Kříž. 

Podobný názor na redukci státnic pouze na rozpravu má i vedoucí katedry psychologie Lenka Lacinová. „Obhajoba diplomové práce je jen dílčí částí státnice. Za neméně důležité pokládáme zjišťovat, jakým způsobem dokázali studující integrovat poznatky z jednotlivých předmětů do smysluplného celku,“ uvedla. V tomto smyslu hodlá magisterské státnice na katedře upravovat, redukovat je ale nemíní. „Nejde totiž jen o kontrolu studia, ale také o důležitou zpětnou vazbu o jeho funkčnosti. Tento celkový pohled na magisterské studium nelze získat pouze prostřednictvím jednotlivých zkoušek v průběhu studia. Státní závěrečná zkouška je v tomto směru nezastupitelná,“ řekla Lacinová.   

Za pandemie se začalo více státnicovat ústně 

Podobu státních závěrečných zkoušek ovlivnila také distanční výuka. Například katedra sociální politiky a sociální práce musela v době covidových opatření operativně přejít z písemných státnic k ústnímu zkoušení v magisterském i v bakalářském studiu. Garant bakalářského programu Sociální práce se pak rozhodl ústní státnice zachovat i nadále. „Osobně bych se přiklonila k ústní zkoušce formou rozšířené rozpravy k diplomové práci i v obou našich magisterských programech. Většina studentů ústní magisterskou státnici ocenila. Spokojení byli i kolegové,“ uvedla vedoucí katedry Kateřina Kubalčíková. 

Stávající model tří státnicových předmětů zkoušených písemně vystřídá jediná ústní zkouška rovněž na katedře žurnalistiky a mediálních studií. „Proměnu magisterských státnic jsme naplánovali v souvislosti s akreditací nového programu se specializacemi,“ řekl garant navazujícího magisterského programu Mediální studia a žurnalistika Jakub Macek 

Ústní zkoušku si už v červnu vyzkoušeli i magisterští studenti na katedře environmentálních studií, kde mimo jiné aktualizovali také okruhy i seznam literatury. „Snažili jsme se o propojení vyučovaných předmětů v každém okruhu, které by umožnilo studujícím lépe promyslet a diskutovat vzájemné souvislosti přednášek či seminářů,“ sdělil vedoucí katedry Karel Stibral s tím, že aktualizace okruhů a seznamu povinné četby plánuje i pro bakalářské státnice.  

Státní závěrečná zkouška  

Státní závěrečnou zkoušku tvoří vždy obhajoba závěrečné práce. Její další součásti pak záleží na úpravě konkrétní katedry. V případě sdruženého studia píše student závěrečnou práci v hlavním studijním programu. Státnice je možná skládat dvakrát do roka, v lednu a v květnu/červnu. K tomu, aby student mohl přistoupit ke státnicím, musí splnit několik podmínek.  

  1. Úspěšně absolvovat všechny předepsané povinné a povinně volitelné předměty. 
  2. Splnit minimální kreditovou hodnotu studia. 
  3. Absolvovat dva semestry povinné tělesné výchovy (bakalářské studium). 
  4. Prokázat minimální jazykovou kompetenci na úrovni B2  

Ke státní závěrečné zkoušce je přitom nutné přistoupit buď v semestru, kdy student splní podmínky pro přístup k ní, nebo nejpozději v semestru následujícím. Přihlásit se k ní studenti mohou podle harmonogramu akademického roku. 

Klasickou teoretickou zkoušku na politologii a sociologii vystřídá rozšířená rozprava. Zdroj: Facebook katedry mediálních studií a žurnalistiky
V pandemii se přesunuly do online prostoru i státní závěrečné zkoušky, některé katedry se rozhodly nahradit písemné zkoušky ústními.  Foto: Radka Rybníkárová
S redukcí státní závěrečné zkoušky pouze na obhajobu diplomové práce a rozšířenou rozpravu nesouhlasí vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Zdeněk kříž. Foto: Hana Tománková

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.