Při vstupu na pracovní trh musíme mladým lidem více naslouchat, říká docent

Sociální práci a sociální politice se Ondřej Hora věnuje už přes dvacet let. „Oba tyto obory nám zkvalitňují život. Pomáhají jednotlivcům i celé společnosti. Je to naše záchytná síť,“ vysvětluje akademik, kterého v červnu jmenoval rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš docentem. Ve svých publikacích se čtyřiačtyřicetiletý Hora zabývá především problematikou zaměstnanosti.

29. 8. 2022 Michaela Srpová

Ondřej Hora se habilitoval v oboru Sociální politika a sociální práce. Věnuje se zejména problematice zaměstnanosti. Foto: z archivu Ondřeje Hory

Ve své habilitační práci Youth, labour market insecurity and institutions se věnujete vstupu mladých lidí na trh práce. Nakolik je pro ně v dnešní době náročné sehnat zaměstnání?

V evropských zemích, v Česku především, platí, že hodně závisí na dosaženém vzdělání. Například vysokoškoláci vůbec nemívají s uplatněním problém. Naopak lidé, kteří nedokončí střední školu, mají problémy velké. Ani středoškolské vzdělání ale nemusí nutně znamenat výhru. Pokud si studenti vybrali střední školu špatně, nebavila je, často svou kvalifikaci, kterou studiem získali, vůbec nevyužijí. Střídají pak jednu profesi za druhou. Další komplikací při hledání práce může být etnický původ. S tím se dnes ještě stále setkávají například Romové.

Zmínil jste špatný výběr střední školy. Měli by učitelé s žáky základních škol více mluvit o volbě dalšího vzdělání?

V tomhle vidím za poslední léta velký posun. Mladí lidé mají dnes mnohem dostupnější kariérní poradenství. Různé instituce ho sice poskytují v odlišné kvalitě, přesto ale v tomto ohledu pozoruju velké zlepšení. Učitelé na základních školách vyučují předmět Člověk a svět práce. Školy také často komunikují přímo s úřady práce.

V čem konkrétně je tedy problém?

V Česku chybí systém, který by zajistil, že vaše budoucí vzdělání a jeho úspěšné dokončení nebude záviset jen na tom, jak se vyspíte na den přijímaček nebo na den důležité zkoušky. Mladí lidé také mohou mít problém udržet motivaci k dokončení vzdělání. Například v Německu funguje systém, který se zaměřuje na prevenci opuštění školy a zajišťuje mladým lidem, kteří školu nedokončili, návrat do původní školy nebo získání jiného vzdělání. Dobrý výběr školy a její dostudování je podle mě základ.

Například vysokoškolské studenty ale může od studia odvádět práce. Mladí lidé mají často napjatý rozpočet. Jak předejít tomu, aby si vysokoškoláci nechodili místo přednášek přivydělávat?

Studenty by měl stát rozhodně více podporovat, obzvlášť co se týče bydlení. Situace, kterou vidíme dnes, je bezprecedentní. Bytová krize je navíc spojená s vysokou inflací. Doufám, že se České národní bance podaří inflaci zkrotit, a že stát nabídne mladým lidem nějakou formu finanční podpory.

 

Ondřej Hora působí mimo jiné jako zástupce vedoucího katedry sociální politiky a sociální práce. Fotografie je z červnových obhajob magisterských diplomových prací. Foto: archiv Ondřeje Hory

Rekvalifikace pomáhají k dlouhodobému uplatnění

V habilitační práci často zmiňujete pojem aktivní politika zaměstnanosti. Co si pod tím představit?

Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří například rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, příspěvky na dojíždění do zaměstnání a tak dále. Já se věnuju především evaluačním výzkumům, které se snaží zjistit, jakých efektů tyto programy dosahují.

Jakých efektů dosahují například v Česku?

Ve srovnání s jinými zeměmi jsou naše programy průměrné nebo mírně nadprůměrné. Nejsme na tom tedy tak špatně. Důležitý je pro mě fakt, že náš trh práce se snaží pomáhat znevýhodněným lidem. Nezaměstnanost v Česku je velice nízká, většina lidí si najde práci bez větších obtíží. Lidé, kteří ale mají například nějaké zdravotní omezení, mohou mít s hledáním zaměstnání problém. I oni však musí dostat šanci na pracovní uplatnění.

Co patří mezi nejčastější problémy těchto programů?

Cílem programů je především to, aby se lidé dlouhodobě uplatnili na trhu práce. Stává se ovšem také to, že lidé nástroje využívají, ale po nějaké době se opět vrací do evidence úřadu práce. Jedná se o takzvaný kolotočový efekt. Často se s tím setkáváme u veřejně prospěšných prací. Naprostým opakem jsou zvolené rekvalifikace, u kterých je úspěšnost vysoká. Lidé po nich získávají dlouhodobé uplatnění.

Každý mladý člověk potřebuje mentora

Jaké hlavní zjištění plyne z vaší habilitační práce?

Nevím, jestli se dá říct, že jsem došel k jednomu hlavnímu zjištění. Vedl jsem rozhovory s více než sedmdesáti mladými lidmi, díky kterým jsem se utvrdil v tom, co vždy říkáme s mým kolegou profesorem Tomášem Sirovátkou. Problémy v této oblasti jsou nesmírně komplexní a mladým lidem by se mělo především naslouchat. Často jsme svědky toho, že mladí lidé mají o své budoucnosti úplně jiné představy než pracovníci úřadu práce. Jejich přístup by měl být rozhodně partnerštější.

Proč jste se vůbec rozhodl věnovat problematice zaměstnanosti mladých lidí?

Téma zaměstnanosti u mladých lidí je mi blízké, protože jsem se mu věnoval už při psaní své disertační práce Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Zároveň jsem se o problematice dozvěděl více pří spolupráci na dvou evropských projektech, CITISPYCENEGOTIATE, které zkoumaly situaci sociálně znevýhodněných mladých lidí. Ve své habilitační práci jsem čerpal z těchto zkušeností.

A jaký byl váš vstup na trh práce po absolvování univerzity?

Těžký. Bylo nás jakožto Husákových dětí hrozně moc. Původně jsem se hlásil na historii, ale tam se mi nepodařilo dostat. Pak jsem začal studovat sociální politiku a sociální práci v Ústí nad Labem, pokračoval jsem v Brně. Měl jsem to štěstí, že už při studiu se mě vždy někdo ujal. I díky lidem kolem mě jsem po dokončení studia začal na Masarykově univerzitě rovnou pracovat. Tohle je podle mě vždycky strašně důležité. Aby měli mladí lidé nějakého mentora, kolegy, kteří je vezmou mezi sebe a ulehčí jim vstup do nové práce.

Co pro vás Masarykova univerzita znamená?

Řekl bych o ní jen to nejlepší. Je to dobrá univerzita a osobně se mi líbí hlavně přístup ke studentům. Daří se to držet v osobní rovině, studenti jsou šikovní a nás baví je učit. Když jsem přišel před patnácti lety, všechno bylo mnohem menší a lidé se víc znali. Mám ale pocit, že i přes to, jak moc se univerzita zvětšila, přátelská atmosféra přetrvává.

Čemu se teď ve výzkumu věnujete?

Teď pracuju především na projektu Grantové agentury České republiky, ve kterém se zabýváme genderovými rozdíly v přístupu k podnikání. Srovnáváme v něm například přístup evropských zemí k této problematice s přístupem zemí třetího světa. Ženy obecně podnikají méně a nás zajímá, jaké všechny faktory tento trend ovlivňují. Také chceme zjistit, co se dá udělat pro to, aby měli muži a ženy dobré příležitosti a podnikání se nebáli. To plánujeme zjistit na podzim pomocí fokusních skupin.

Volný čas tráví akademik se svou rodinou. Foto: z archivu Ondřeje Hory

Ondřej Hora

Ondřej Hora se narodil 7. října 1977 v České Lípě. Oboru sociální práce a sociální politiky se začal věnovat už v bakalářském studiu, které absolvoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Magisterské a doktorské studium absolvoval na Masarykově univerzitě. V roce 2021 obhájil habilitační práci a stal se docentem na katedře sociální politiky a sociální práce. Od roku 2009 působí jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Ve svém bádání se věnuje zejména politice zaměstnanosti a situaci mladých lidí na trhu práce. Jeho volný čas patří rodině, má čtyři děti. Rád také hraje počítačové hry, čte a sleduje fotbal.

Docentura a habilitační řízení

Akademický titul docent lze získat na základě úspěšného habilitačního řízení, které se zahajuje předložením písemného návrhu uchazeče děkanovi. Po přiložení všech dokladů a dokumentů, jako jsou například životopis nebo seznam publikovaných vědeckých prací, vypracují tři z pěti členů habilitační komise písemné posudky na habilitační práci kandidáta. Habilitační práce je obsáhlá odborná práce, kterou kandidát obhajuje na veřejném zasedání vědecké rady, jehož součástí je také habilitační přednáška. Pokud vědecká rada většinově hlasuje pro jmenování uchazeče docentem, předloží takový návrh rektorovi. Jestliže rektor s návrhem souhlasí, řízení končí jmenováním kandidáta docentem.

Přečtěte si také

Řekli o něm

„S manželem si po večerech často povídáme o současném dění ve světě. Ondřejovo působení na fakultě sociálních studií není jen výkonem zaměstnání, ale také projevem jeho postoje k lidem a lidskému společenství – jeho osobním příspěvkem do společnosti. Je to způsob, kterým se snaží podílet na tvorbě lepší a laskavější společnosti.“

Petra Horová, manželka

„Ondřej výborně ovládá kvantitativní i kvalitativní metody; dokáže proto analyzovat dopady opatření veřejných politik a současně určit jaké charakteristiky opatření tyto dopady implikují. A také chápe, jak tato opatření odpovídají problémům, kterým adresáti opatření individuálně čelí. V oblasti řešení nejistot na trhu práce při přechodu ze školy do zaměstnání či znovuzačlenění marginalizovaných skupin na trh práce je proto Ondřej mezinárodně uznávanou autoritou. Velice mne těší mne jeho zásadní přínos základnímu i aplikovanému výzkumu a veřejně-politické praxi v této oblasti, stejně jako jeho schopnost předat své schopnosti a dovednosti našim studentům.“

Tomáš Sirovátka, profesor na katedře sociální politiky a sociální práce

„Ondru znám přes deset let. Vnímám ho jako nesmírně pracovitého a obětavého spolupracovníka, který vždy ví, jak na to. Ačkoliv nemá v oblibě změny, je přizpůsobivý a odolný. V týmu je synonymem pro vysoký výkon a spolehlivost. Nemá rád konflikty, možná i proto se snaží být tolerantní, nestranný a smířlivý. A jako kamarád je dobrosrdečný a štědrý. Nikdo není naprosto dokonalý, ale Ondra se tomu blíží.“

Miroslav Suchanec, kamarád a kolega z katedry sociální politiky a sociální práce

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.