Velvyslanci na FSS: Co se děje na Ukrajině, je neomluvitelné, míní portugalský diplomat

V diplomacii působí téměř čtyřicet let, za tu dobu vystřídal mnoho významných funkcí. Luís de Almeida Sampaio, portugalský ambasador v Česku, zavítal minulý týden na fakultu sociálních studií. Se studenty katedry mezinárodních vztahů a evropských studií diskutoval například o spolupráci mezi svou rodnou zemí a Českem nebo o výzvách současného světa. „Dnešní generace studentů žije v době mnohem větších výzev, než žila ta moje. Srovnat ji lze asi jen s generací, která žila bezprostředně po druhé světové válce a zasloužila se o vytvoření zcela nového prostředí v Evropě,” uvedl Sampaio.

21. 3. 2022 Anna Nevídalová

Na fakultu sociálních studií zavítal minulý týden portugalský velvyslanec Luís de Almeida Sampaio. Přednášel studentům katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European partners. Foto: Lucia Farkašová

Click here for an interview in English

Ambassadors at FSS: What is happening in Ukraine is unforgivable, claims Portuguese diplomat

He has worked in the field of diplomacy for almost forty years now and has held many important functions. Luís de Almeida Sampaio, the Portuguese ambassador to the Czech Republic, paid a visit to the Faculty of Social Studies last week. With the students of the Department of International Relations and European Studies, he discussed topics such as the challenges of today’s world or the cooperation between his home country and the Czech Republic. “Today’s generation of students lives in an era of much bigger challenges than mine did. It could probably only be compared to the generation which lived right after World War II and completely transformed the climate in Europe”, says Sampaio.

How do you evaluate the Czech-Portuguese relations?

From the political and diplomatic perspective, our relations are great. The same goes for the cultural and linguistic point of view, and I must point out the cooperation with Masaryk University, particularly for example with the associate professor Iva Svobodová. This cooperation is the perfect example of the excellency of our bilateral cultural relationship. If we talk about the economic and business relations, there are still things to change.

Can you specify?

Even though our economy is very similar, we cannot unsee a few important differences. Some of our enterprises and sectors are very competitive. Everything that Czechs excel in – nanotechnology, artificial intelligence, quantum calculations, the universe – we are also good at and we have very efficient companies in those areas. We should cooperate more and explore new markets together, whether that is inside or outside the European Union.

However, an important economic area where Portugal is far ahead of the Czech Republic is tourism. How important is this area for mutual relations?

It is very important. A lot of Czechs go to Portugal. Tourism is crucial for us as it makes up 14% of our gross domestic production. An interesting fact is that almost forty percent of tourists visiting Portugal are headed to Madeira.

Ukrainians fiercely fight for independence, and we have to support them

The war in Ukraine is a very relevant topic today. As a person with a long-term experience in international politics, how do you perceive this conflict?

It is a tragedy, and we must use correct terms for what is happening in Ukraine. It is an aggression which is unforgivable, and the regime of Vladimir Putin is fully responsible for it. There is no possible excuse for what is happening there. The Russian president calls the war a “special military operation” and we should fight against this idea.

What do you think about Ukraine’s response so far?

Ukrainians are suffering but still they bravely resist the Russian invasion. They fiercely fight for their independence. And we have to support them as much as we possibly can. The European Union has done a great job in this sense as well as the North Atlantic Treaty Organization, even though it has its limits because Ukraine is not a member state.

Do you think Ukraine should be a member state?

It should definitely have the right to freely make decisions about its future without any external interventions, whether we talk about the entrance to the European Union or the North Atlantic Treaty Organization. Ukrainians have to explicitly state their requests and then it will be up to the member states to decide whether they accept Ukraine or not. According to Article ten of the Washington Treaty, the base document of NATO, the alliance is open to accepting new members.

Today’s generation of students lives in an era of great challenges

You already participated in the course How do they see us? last year, why did you decide to come back and give the students of the Faculty of Social Studies lectures again this year?

Last year, it was an amazing experience. The students asked me a lot of interesting questions. I liked debating with them and that is why I accepted the invitation again. I am definitely not planning on telling the students the same things I told them last year, I will adjust my lecture to current topics.

What would you like to pass on to the students with your lecture?

Taking into consideration my position, I have to be very careful with what I say. I have political and social responsibilities. I would not want the students to get the false impression that they live in non-complicated times. It is the opposite. Their generation is dealing with a very complicated international, economic, and social situation. That is why the students should be able to see the reality of their era. At the same time, they should try to learn from the past and strive for a better and safer future. And that is what I must consider during my lecture. I am happy that I can share my experiences and opinions with students of such a prestigious academic institution that is the Faculty of Social Studies. I am glad to have had the opportunity to visit it, and if the university is interested in the future, I will gladly come back.

Jak hodnotíte portugalsko-české vztahy?

Z politického a diplomatického hlediska jsou naše vztahy vynikající. Zrovna tak i z kulturního a jazykového hlediska, kde musím vyzdvihnout spolupráci s Masarykovou univerzitou, konkrétně například s docentkou Ivou Svobodovou. Tato spolupráce je názorným příkladem excelence našeho kulturního bilaterálního vztahu. Pokud jde o ekonomické a obchodní vztahy, tam lze ještě ledacos změnit.

Můžete být konkrétnější?

Ačkoliv jsou naše ekonomiky velmi podobné, nelze opomenout pár důležitých rozdílů. Některé naše firmy a sektory si velice konkurují. Všechno, v čem Češi vynikají – nanotechnologie, umělá inteligence, kvantové výpočty, vesmír, umíme dobře i my Portugalci a máme v těchto oblastech také velice výkonné společnosti. Měli bychom více spolupracovat a prozkoumat společně nové trhy, ať už v Evropské unii nebo mimo ni.

Důležitou hospodářskou oblastí, ve které ale Portugalsku rozhodně nemůže Česko konkurovat, je cestovní ruch. Jak ten je pro vzájemné vztahy důležitý?

Značně, do Portugalska jezdí spousta Čechů. Cestovní ruch je pro nás velice důležitý, představuje čtrnáct procent našeho hrubého domácího produktu. Pro zajímavost, až čtyřicet procent turistů, kteří navštíví Portugalsko, míří na Madeiru.

Diplomacii se portugalský ambasador věnuje téměř čtyřicet let. Foto: Lucia Farkašová

Ukrajinci jsou zuřiví zastánci nezávislosti, musíme je podporovat

Válka na Ukrajině je dnes velmi aktuální téma. Jak tento konflikt vnímáte jako člověk s dlouholetou praxí v mezinárodní politice?

Je to tragická situace a události na Ukrajině je třeba nazývat pravým jménem. Jedná se o agresi, která je neospravedlnitelná, a plnou zodpovědnost za ni nese režim Vladimira Putina. Neexistuje žádná omluva pro to, co se na Ukrajině děje. Ruský prezident hovoří o válce jako o speciální vojenské operaci, proti této myšlence bychom měli bojovat.

Jak hodnotíte dosavadní postup Ukrajiny?

Ukrajinci trpí, přesto ale statečně vzdorují. Jsou zuřiví zastánci své nezávislosti. A my je musíme podporovat, jak nejlépe dokážeme. Evropská unie v tomto odvedla obrovský kus práce a stejně tak i Severoatlantická aliance (NATO), jejíž podpora má ale své meze. Ukrajina totiž nepatří mezi členské státy.

Portugalský diplomat diskutoval se studenty například o válce na Ukrajině. Foto: Lucia Farkašová

A myslíte si, že by mezi ně patřit měla?

Rozhodně by měla mít možnost svobodně se rozhodnout o své budoucnosti bez jakýchkoliv vnějších zásahů, ať už jde vstup do Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Ukrajinci se musí explicitně vyjádřit, pak bude na současných členských státech NATO, aby se rozhodly, zda Ukrajinu přijmou. Podle článku deset Washingtonské smlouvy, zakládajícího dokumentu NATO, je ale aliance novým členům otevřená.

Současná generace studentů žije v době velkých výzev

Kurzu How do they see us jste se zúčastnil už loni. Proč jste se rozhodl přednášet studentům fakulty sociálních studií i letos?

Minulý rok to byla skvělá zkušenost. Studenti mi kladli spoustu zajímavých dotazů. Líbilo se mi s nimi diskutovat, proto jsem se rozhodl přijmout pozvání i podruhé. Rozhodně se ale nechystám říkat studentům to samé, přednášku přizpůsobím aktuálním okolnostem.

Co byste chtěl svou přednáškou studentům předat?

Ze své pozice musím být velice opatrný, co sděluju. Mám politickou i společenskou odpovědnost. Nerad bych, aby studenti získali falešný pocit, že žijí v jednoduché době. Naopak, jejich generace se potýká s velmi složitou mezinárodní, ekonomickou i společenskou situací. Proto by studenti měli být schopní vidět realitu své doby. Zároveň by se měli snažit poučit z minulosti, snažit se o lepší a bezpečnější budoucnost. A to musím ve své přednášce zohlednit. Jsem rád, že se mohu o své zkušenosti a názory podělit zrovna se studenty tak prestižní akademické instituce jako je fakulta sociálních studií. Je mi velkým potěšením, že jsem ji mohl osobně navštívit. A pokud bude mít univerzita zájem, rád přijedu znovu.

Časopis Atrium přináší čtenářům krátké rozhovory s evropskými velvyslanci.

Click here for the text in English

Luis de Almeida Sampaio

Luis de Almeida Sampaio is the Portuguese ambassador to the Czech Republic. He previously represented the interests of his country in Algeria, Serbia and Germany. He was born in 1957 in Porto. He graduated in 1987 from law school in Coimbra, the oldest Portuguese university. He started working in diplomacy in 1987. Between 1990 and 1993, he worked as the Deputy Director of the Private Office of NATO’s Secretary General, Manfred Wörner. He attended the course How do they see us? The Czech Republic and its European Partners for the second time, but the course took place online last year. “I am happy that I could visit the faculty in person this year. I am an admirer of historical buildings and yours is beautiful, plus it is in the center of Brno. I like the atmosphere here as it is connected to history which goes very well with social studies,” says the ambassador.

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

The course How do they see us? The Czech Republic and its European partners is now taught at the Department of International Relations and European Studies for the second time. Ambassadors of European countries to the Czech Republic take part in the lectures. The aim of the course is to provide the students with an insight into the practice of international diplomacy in an interactive and original way. Therefore, students have the unique opportunity to meet the representatives of different countries in person and actively participate in discussions. The students of English programs can also sign up for the course. This semester, thirteen European ambassadors accepted the invitation.

Luis de Almeida Sampaio je od roku 2019 velvyslancem v Praze. Foto: Lucia Farkašová

Luis de Almeida Sampaio

Luís de Almeida Sampaio je portugalský velvyslanec v Česku. Zájmy své země zastupoval také jako velvyslanec v Alžírsku, Srbsku a Německu. Narodil se v roce 1957 v Portu. V roce 1982 získal právnický titul na univerzitě v Coimbře, nejstarší portugalské univerzitě. Diplomacii se začal věnovat v roce 1987. V letech 1990 až 1993 působil jako zástupce ředitele kanceláře generálního tajemníka NATO Manfreda Wörnera. Od září 2015 do října 2019 zastával funkci stálého zástupce Portugalska v Severoatlantické radě. Kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European partners se zúčastnil už podruhé, v loňském roce byla ale výuka online. „Jsem rád, že jsem mohl letos navštívit fakultu osobně. Jsem obdivovatelem historických budov. Ta vaše je krásná, navíc v centru Brna. Líbí se mi zdejší atmosféra, k sociálním studiím se toto prostředí související s dějinami opravdu hodí,” podotkl velvyslanec.

Další články ze seriálu Velvyslanci na FSS

Přednášky jsou určené studentům mezinárodních vztahů a evropských studií, navštívit je ale může i veřejnost.

How do they see us? The Czech Republic and its European partners

Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European Partners se vyučuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií už druhý semestr. Přednášek se účastní velvyslanci z evropských zemí působící v Česku. Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou prostřednictvím takzvaného pohledu zevnitř (insider’s view). Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí a aktivně se zapojovat do diskuze. Kurz si mohou zapsat i studenti anglických programů. Tento semestr přijalo pozvání celkem třináct evropských velvyslanců.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.