Velvyslanci na FSS: Podle francouzského ambasadora je zapojení do unie výhodou

Belgie, Francie, Izrael. Ve všech těchto zemích působil za třiadvacet let své kariéry francouzský diplomat Alexis Dutertre. Teď zastupuje zájmy své domovské země už druhým rokem jako velvyslanec v Česku. „Možnost přednášet studentům vnímám jako skvělou příležitost,” okomentoval Dutertre svou návštěvu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Se studenty katedry mezinárodních vztahů a evropských studií diskutoval minulý týden o důležitosti evropské integrace, své práci i aktuálních událostech.

14. 3. 2022 Anna Nevídalová

Francouzský velvyslanec v Česku Alexis Dutertre zavítal minulý týden na fakultu sociálních studií. V diplomacii působí už třiadvacet let. Foto: Lucia Farkašová

Click here for an interview in English

Ambassadors at FSS: Integration into the European Union brings advantages, says French ambassador

Belgium, France, Israel. During the twenty-three years of his career, the French diplomat Alexis Dutertre has worked in all these countries. Currently, he represents the interests of his home country as an ambassador in the Czech Republic and he has been doing so for two years now. “I see the possibility to give students lectures as a great opportunity”, said Dutertre about his visit to the Faculty of Social Studies at Masaryk University. Last week, he discussed the importance of European integration, his work and current events with the students of the International Relations and European Studies department.

You have a lot of experience with international politics. What is your view on the current situation in Ukraine?

It is an unprecedented aggression coming from the Russian side, a clear violation of international law. At the same time, I am happy to see the European Union strong and united in its response. The sanctions imposed on Russia will significantly harm Russian interests. Ukraine is not a member of North Atlantic Treaty Organization, and so the European Union is not going into direct military confrontation with Russia. Nevertheless, we are in great solidarity with Ukraine. The Union fully respects its territorial integrity and will do as much as possible to not only harm the interests of Russia, but also to support Ukrainians, even in terms of arms supplies.

But will the damage to Russian interests done by sanctions be enough to stop Russia?

I am not saying it will. However, the European Union has clearly declared that if Putin crosses the red line, he will have to pay for it. The sanctions are massive, and they have very severe and immediate consequences. I think it is great that the European Union is able to show the world that it can effectively defend its interests against aggressive powers in its immediate surroundings. And I am not even surprised. If the safety of the European continent is what is in stake, the North Atlantic Treaty Organization and the Union are unified.

The Czech Republic and France have many common interests

Before the start of the war in Ukraine, coronavirus was the main topic. How would you comment on the cooperation of the Czech Republic and France in the fight against the pandemic?

I will once again highlight the great quality of the European Union which helped us immensely in managing the pandemic. In less than a year we were able to develop very efficient vaccines, buy them and express solidarity with countries outside the Union. Critics have said that the Union is acting selfish in the redistribution of the vaccines outside its territory. I do not like such false statements. The European Union has become the first worldwide provider and doner of vaccines. Particularly the African countries have received a lot of vaccine donations. The European Union has strongly supported vaccination, which turned out to be the right decision if we look at the data from hospitals. On the other hand, we have underestimated the situation around face masks and were completely reliant on China. However, I think we have learned from that mistake. It is important that the Union invests in key technologies and stays competitive.

So far, you have been primarily mentioning the European Union, but what are the main topics of the Czech-French relations?

On the bilateral level, we have a lot of common interests – the safety in Sahel in North Africa or the interest in the nuclear power plant as a part of the solution of our climate ambitions. Both countries also support the mobility of students. The cultural ties are tight as well. However, the main thing we cannot forget is the presidency of the Council of the EU. The current trio, meaning three presidency states going after one another, are France, the Czech Republic and Sweden. Therefore, we share this responsibility, and it is very important that we cooperate.

The advantages coming from the membership in the Union cannot be perceived as a matter of course

It is not your first time giving lectures to the students of the Faculty of Social Studies. You have participated in the course How do they see us? last year as well. Why did you decide to accept the invitation again?

Debating with students is very important to me. My aim is to explain to them what the European politics are about or, for example, what are the duties of member states. I really enjoyed the meeting last year and it was a great opportunity for me to talk with young people. Even though we were only communicating online via video chat, it was very interactive. The students had excellent questions and the atmosphere was very friendly. So when I was invited again, of course I agreed. And I am thrilled that this time I can be present here in Brno and that I am not calling from my office in Prague. I would be happy to take part in the course again.

What would like to pass on to the students with your lecture?

The main thing I would like them to take from my lecture is the importance of the integration of the European Union. In today’s Europe, without regards to their size, the states cannot only count on themselves. It is not beneficial for the country’s interests and it also complicates its growth. I strongly believe in the added value of the integration of the European Union.

The Czech Republic has been a member of the Union since 2004. Why do you see this topic as relevant today?

Because the younger generation often takes the advantages of the membership in the Union for granted, they see it as something natural. Democracy, peace, freedom of media, student exchange programs, easier traveling, all of this cannot be taken for granted. And it is necessary to remember this, which is also why I decided to primarily share this topic with the students.

How would you evaluate the cooperation between the French universities and the Masaryk University?

Your university is a member of the European Digital University (EDUC) alliance along with two French universities. That is why it is interesting for me to visit the Masaryk University and support the cooperation. Nowadays, we have hundreds of subjects at the French universities which are taught in English, so the students do not necessarily need to speak French. However, I personally think that the young generation likes the French language and culture a lot. The students of Masaryk University are more than welcome in France, whether they want to study there or spend their gap year there.

S mezinárodní politikou máte dlouholeté zkušenosti. Jak se díváte na současnou situaci na Ukrajině?

Ze strany Ruska se jedná o bezprecedentní agresi, očividné porušení mezinárodního práva. Zároveň mě ale těší, že Evropská unie se v odpovědi ukázala silná a jednotná. Sankce, které na Rusko uvalila, významně poškodí ruské zájmy. Ukrajina ovšem není členem Severoatlantické aliance, do přímé vojenské konfrontace se tedy Evropská unie s Ruskem nechystá. S Ukrajinou jsme ale velice solidární. Unie plně respektuje její územní celistvost a udělá maximum nejen pro poškození zájmů Ruska, ale také pro podporu Ukrajinců, třeba i ve formě dodávek zbraní.

Bude ale poškození ruských zájmů sankcemi k zastavení Ruska stačit?

Neříkám, že ano. Evropská unie ale jasně deklarovala, že pokud Putin překročí červenou linii, bude za to muset zaplatit. Sankce jsou masivní a mají velmi vážné a okamžité důsledky. Je skvělé, že Evropská unie je schopná ukázat světu, že dokáže účinně bránit své zájmy proti agresivním mocnostem ve svém bezprostředním sousedství. A mě to ani nepřekvapuje – pokud je v sázce bezpečnost evropského kontinentu, Severoatlantická aliance i unie jsou jednotné.

Česko a Francie mají mnoho společných zájmů

Před začátkem války na Ukrajině byl tématem číslo jedna koronavirus. Jak byste popsal spolupráci mezi Českou republikou a Francií v boji proti pandemii?

Opět zdůrazním obrovskou přednost Evropské unie, bez níž bychom pandemii jen těžko zvládli. Jen za necelý rok jsme byli schopní vyvinout velmi účinné vakcíny, společně je nakoupit a projevovat solidaritu se zeměmi mimo unii. Kritici se ozývali, že unie je v přerozdělování vakcín mimo své území sobecká. Takové falešné výtky nemám rád, Evropská unie se přece stala prvním světovým poskytovatelem a dárcem vakcín. Zejména africkým zemím jsme jich darovali velké množství. Evropská unie očkování silně podporovala, což se ukázalo při pohledu na data z nemocnic jako správné rozhodnutí. Naopak co jsme podcenili a v čem jsme byli naprosto závislí například na Číně, byly roušky. Myslím si ale, že v tomto jsme se poučili. Je důležité, aby unie investovala do klíčových technologií a zůstala konkurenceschopná.

S francouzským ambasadorem se setkal také děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík. Foto: Lucia Farkašová

Zatím jste zmiňoval převážně Evropskou unii. Jaká jsou ale hlavní témata francouzsko-českých vztahů?

Na bilaterální úrovni máme mnoho společných zájmů – bezpečnost v severoafrickém Sahelu nebo zájem o jadernou energii jako součást řešení našich klimatických ambicí. Obě země podporují také mobilitu studentů. I kulturní vazby jsou silné. Ale tím hlavním, co nelze opomenout, je předsednictví Rady Evropské unie. Aktuální trojicí, tedy třemi po sobě jdoucími předsednickými zeměmi, je Francie, Česko a Švédsko. Máme tedy společnou odpovědnost a je velmi důležité, abychom spolupracovali.

Výhody plynoucí z členství v unii nelze vnímat jako samozřejmost

Studentům fakulty sociálních studií nepřednášíte poprvé. Kurzu How do they see us? jste se zúčastnil už loni online. Proč jste se rozhodl pozvání znovu přijmout?

Diskutovat se studenty je pro mě velice důležité. Kladu si za cíl vysvětlovat jim, o čem evropská politika je nebo třeba jaké jsou povinnosti členských států. Minulý rok jsem si setkání velice užil, byla to skvělá příležitost popovídat si s mladými lidmi. Přestože jsme spolu komunikovali pouze online prostřednictvím videokonference, bylo to velmi interaktivní. Studenti pokládali skvělé otázky a panovala přátelská atmosféra. Takže když jsem byl znovu pozvaný, samozřejmě jsem souhlasil. A jsem nadšený, že tentokrát mohu být v Brně osobně, ne na dálku z mé kanceláře v Praze. A rád si to klidně zopakuju.

Co byste chtěl svou přednáškou předat studentům?

To zásadní, co bych byl rád, kdyby si z mé přednášky odnesli, je důležitost integrace Evropské unie. V dnešní Evropě nemohou státy spoléhat jen samy na sebe, bez ohledu na velikost. Neprospívá to zájmům země, komplikuje to i její růst. O přidané hodnotě integrace Evropské unie jsem hluboce přesvědčený.

Česko je členem Evropské unie už od roku 2004. Proč tedy právě toto téma?

Mladší generace totiž často bere výhody, které nám členství v unii přináší, jako samozřejmost, něco přirozeného. Demokracii, mír, svobodu médií, výměnné studijní programy, jednoduší cestování, to vše nelze považovat za samozřejmost. A je nutné si to připomínat, i proto jsem se rozhodl se studenty sdílet především toto téma.

Jak byste zhodnotil spolupráci mezi francouzskými univerzitami a Masarykovou univerzitou?

Vaše univerzita je společně s dvěma francouzskými univerzitami členem aliance European Digital UniverCity (EDUC). Proto je pro mě zajímavé osobně Masarykovu univerzitu navštívit a spolupráci podporovat. Nyní máme na francouzských univerzitách stovky oborů, které se vyučují v angličtině, zájemci o studium tedy nemusí nutně mluvit francouzsky. Osobně si ale myslím, že mladá generace má francouzský jazyk a kulturu velmi ráda. A studenti Masarykovy univerzity jsou ve Francii vítaní, ať už u nás chtějí studovat nebo strávit svůj gap year.

Časopis Atrium přináší čtenářům krátké rozhovory s evropskými velvyslanci.

Click here for the text in English

Alexis Dutertre

Alexis Dutertre is a 49-year-old French diplomat working in the Czech Republic since October 2020. He graduated from the Paris Institute of Political Studies. He has been a part of the French diplomacy for twenty-three years now and he worked in Belgium, France or Israel. This year, it was the first time he gave a lecture here, at the Faculty of Social Studies, physically but he also participated in the course How do they see us? last year online. He visited Brno for the fourth time. He met with both the city council and the regional council. He also attended the International Engineering Fair in the past.

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

The course How do they see us? The Czech Republic and its European partners is now taught at the Department of International Relations and European Studies for the second time. Ambassadors of European countries to the Czech Republic take part in the lectures. The aim of the course is to provide the students with an insight into the practice of international diplomacy in an interactive and original way. Therefore, students have the unique opportunity to meet the representatives of different countries in person and actively participate in discussions. The students of English programs can also sign up for the course. This semester, thirteen European ambassadors accepted the invitation.

Podle Dutertra je znalost funkcí a výhod Evropské unie velmi důležitá. Foto: Lucia Farkašová

Alexis Dutertre

Alexis Dutertre je devětačtyřicetiletý francouzský diplomat působící v Česku od října 2020. Vystudoval Pařížský institut politických věd. Ve francouzské diplomacii se pohybuje už třiadvacet let a při své práci působil mimo jiné i v Belgii, Francii nebo Izraeli. Letos poprvé přednášel na fakultě sociálních studií fyzicky, online se ale kurzu How do they see us? zúčastnil i loni. Do Brna zavítal už počtvrté. Setkal se tam s vedením města i kraje. V minulosti navštívil také Mezinárodní strojírenský veletrh.

Další články ze seriálu Velvyslanci na FSS

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European Partners se vyučuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií už druhý semestr. Přednášek se účastní velvyslanci z evropských zemí působící v Česku. Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou prostřednictvím takzvaného pohledu zevnitř (insider’s view). Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí a aktivně se zapojovat do diskuze. Kurz si mohou zapsat i studenti anglických programů. Tento semestr přijalo pozvání celkem třináct evropských velvyslanců.

Přednášky jsou určené studentům mezinárodních vztahů a evropských studií, navštívit je ale může i veřejnost.  Foto: Lucia Farkašová

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.