Velvyslanci na FSS: Podle britského ambasadora je důležitá energetická soběstačnost i boj s dezinformacemi

Britský diplomat s dlouholetými zkušenostmi v mezinárodní politice a bývalý tajemník prince z Walesu zavítal minulý týden na fakultu sociálních studií. Nick Archer diskutoval se studenty katedry mezinárodních vztahů a evropských studií o aktuálním světovém dění i o tom, co obnáší práce diplomata. „Věřím, že na konci kurzu budou mít studenti mnohem větší cit a zápal pro demokracii. Nejen z hlediska studií, ale také z hlediska možné budoucí kariéry v diplomacii,“ říká britský ambasador o kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European partners.

5. 4. 2022 Michaela Srpová

Na fakultu sociálních studií zavítal minulý týden britský velvyslanec Nick Archer. S ambasadorem se setkal i děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík. Foto: Lucia Farkašová

Click here for an interview in English

Ambassadors at FSS: British ambassador puts emphasis on the importance of energy self-sufficiency and combating disinformation

The British ambassador and former Assistant Private Secretary to the Prince of Wales visited the Faculty of Social Studies last week. Nick Archer, a diplomat with many years of experience in international politics, talked with the students of the Department of International Relations and European Studies and discussed the current world events as well as what it is like to be a diplomat. “I hope that by the end of this course, those who manage to attend every lecture will have a better feel for diplomacy. Not only as a matter of studies, but also as a career to be followed,” says the British diplomat about the course How do they see us? The Czech Republic and its European partners.

 

How would you evaluate the Czech-British relations?

They are good. I think every ambassador would say that, but they really are. Even though our history and perspective are radically different, we tend to think the same way about most of the big questions of the day. During my four years here, I have also noticed that we generally have a similar sense of humor. Such small similarities can be beneficial for mutual relations.

Last spring, The Czech Security Services found out that the explosions of ammunition depots in Vrbětice were caused by Russian agents. The same ones who tried to kill Sergei Skripal in Salisbury. Do you think that this case has strengthened the relations between our countries?

Definitely. You might say it is rather unfortunate, but I do think that when Russia misbehaves, it tends to bring us closer together. We have seen this happen before and now we are witnessing it again with Ukraine. In a perfect world, it would be nice if something also positive brought us together.

The incident between the footballers Kúdela and Kamara was also heavily discussed in media. Did this somehow shake up the mutual relations?

I think that racism is never a minor issue, but I also think that it had no impact whatsoever on the relationship between our countries.

And what about Brexit, did it influence the relationship between our countries?

There surely was a bumpy period as we made the transition. As any change in life, Brexit created tensions between the two countries and that is entirely natural. There are still things that need to be sorted out this year, but I do think that the response to the situation in Ukraine has shown that despite Brexit, we are united. People are still travelling to our country and they are still trading with us. Our relationship with the Czech Republic is changing, but change does not have to be bad. We just have to get used to it.

I am very concerned about the information war

You often draw attention to environmental topics, and you have participated in projects like Planeta v nouzi. Today, the prices of energy and fuel are rapidly rising. Do you think this can help the debate about the transition to renewable sources or does it do the opposite?

I get very angry when people start using the rise of prices of fossil fuels as a reason for slowing down the green transition. In this atmosphere of extreme instability that we have experienced for the past few years, we need to keep our storage stocks up and not depend on other countries. Having solar panels or little windmills makes me independent as an individual. And that is where we need to get as nations as well. In Britain, I think that everyone agrees that what we are seeing now is yet another reason for making this transition quicker.

I suppose you are talking about the situation in Ukraine. The United Kingdom and the Czech Republic both condemned the attack. However, the war is continuing despite the response of the Western countries. What should be the next steps of the West against Russia?

I think we are doing all the right things. The question is whether we can do them more effectively. Primarily, we need to stay united and not criticize each other. Many criticized Joe Biden for his words. That is not right. We need to support the Ukrainians unanimously and give them what they need, which is mainly military equipment. What I am very concerned about as a diplomat, though, is the information war. We need to be more effective in dealing with this issue.

What steps would you suggest?

We have to accept the fact that this phenomenon of disinformation exists, learn how to respond fast and debunk the misleading narratives as quickly as possible. It is good to hear that disinformation webs are being shut down, but that is only one of the many steps we have to take. We need to focus on the disinformation that Russians send out into the developing world. Russia is playing with themes like colonialism and soviet aid. It is a very persuasive narrative, and it is very complicated for us to try and tackle that. We need to make a huge effort to get the simple truth out.

The relations with Russia are not going to be the same

The Russian invasion of Ukraine has been going on for more than a month now. In your opinion, what can be the possible satisfying outcome of this conflict?

In the end, this is about Ukraine’s sovereignty and territory. Therefore, the satisfying outcome is the one that satisfies the Ukrainian government. The current Ukrainian view represented by Zelensky is that Russians simply have to leave the country completely, including the areas of Donbas and Crimea. So that is what we are going for.

How will the relations with Russia after the war differ from the pre-war ones?

It is very difficult to imagine going back to a relationship that existed two years ago when we know what this regime has done. The Russian economy is small, but it is a huge country with a huge population and it also possesses nuclear weapons. We have to establish a new relationship that will take into account the many crimes that Russia continues to commit. The International Criminal Court is trying to assemble evidence to back this up and I expect that some charges will be laid. You do not invade your neighboring country just because you feel like it. This will not be forgotten.

Jak byste zhodnotil britsko-české vztahy?

Jsou dobré. Myslím, že by tak odpověděl každý velvyslanec, ale ony dobré opravdu jsou. Přestože se naše historie i perspektiva radikálně liší, máme tendenci přemýšlet o většině velkých světových otázek stejně. Za čtyři roky, které jsem v Česku zatím strávil, jsem si také všiml, že máme dost podobný smysl pro humor. I taková drobnost může být pro vzájemné vztahy prospěšná.

České bezpečností složky loni na jaře přišly se zjištěním, že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích stojí ruští agenti. Stejní, kteří se pokusili zabít Sergeje Skripala v anglickém Salisbury. Myslíte si, že tato kauza vzájemné vztahy obou zemí posílila?

Určitě. Je to sice nešťastné, ale dalo by se říct, že nevhodné chování Ruska sjednocuje nás ostatní. Byli jsme toho svědky v minulosti a teď to vidíme znovu ve spojitosti se situací na Ukrajině. V dokonalém světě by ale bylo hezké, kdyby nás někdy spojilo také něco pozitivního.

Velice medializovanou kauzou byla také fotbalová potyčka mezi hráči Kúdelou a Kamarou. Neměla na vzájemné vztahy opačný vliv?

Rasismus je vždy podstatným problémem, ale je nutno říct, že konkrétně tenhle případ neměl na vztah mezi našimi zeměmi absolutně žádný dopad.

Odrazil se na vzájemných vztazích odchod Velké Británie z Evropské unie?

Ne vše se při výstupu z unie vyvíjelo hladce. Brexit vytvořil mezi oběma státy určité napětí, což je naprosto přirozené. Stále zbývá velké množství věcí, které se musí v souvislosti s naším odchodem ještě letos dořešit. Situace na Ukrajině ale ukázala jednu zcela zásadní věc, i po brexitu jsme jednotní. Lidé k nám stále cestují, obchodují s námi. Co se týče vztahu s Českem, proměňuje se. Na to si budeme muset zvyknout, což ale nutně neznamená, že jde o změnu k horšímu.

Informační válka mi dělá velké starosti

Často upozorňujete na klimatická témata, účastnil jste se například projektu Planeta v nouzi. V současnosti rostou ceny energií a paliv. Myslíte si, že to debatě o přechodu na obnovitelné zdroje může prospět, nebo naopak?

Vždy mě hodně rozčílí, když lidé začnou používat růst cen fosilních paliv jako důvod pro zpomalení transformace na zelenou ekonomiku. V nynější atmosféře extrémní nestability, kterou zažíváme posledních pár let, je více než nutné, abychom měli jako země dostatek vlastních zásob, nebyli energeticky závislí na jiných státech. Vlastnictví solárních panelů nebo malých větrných mlýnů dělá jednotlivce soběstačnými, a přesně tímto směrem se musíme vydat i jako země. Myslím, že v Británii se všichni shodujeme na tom, že to, co se teď ve světě děje, je jen dalším důvodem k urychlení transformace.

Podle Archera je důležitá energetická soběstačnost i boj s dezinformacemi. Foto: Lucia Farkašová

Nepochybně narážíte na současnou situaci na Ukrajině. Velká Británie i Česká republika ruskou agresi odsoudily. Nehledě na reakce západních zemí však válka pokračuje. Jaké další kroky by měl tedy Západ proti Rusku podniknout?

Myslím si, že Západ dělá vše správně. Otázkou ale je, zda nemůžeme společný postup ještě více zefektivnit. Především musíme zůstat jednotní, vzájemně se nekritizovat, jako například mnozí kritizovali amerického prezidenta Joea Bidena za jeho slova. Raději jednotně podporujme Ukrajince a poskytněme jim to, co potřebují, především vojenské vybavení. Jako diplomatovi mi také dělá velké starosti informační válka, kterou musíme řešit efektivněji.

Jaký postup byste navrhoval?

Musíme přijmout fakt, že fenomén dezinformací existuje, naučit se na něj rychle reagovat a včas odhalovat zavádějící narativy. Je určitě dobře, že se blokují dezinformační weby, ale to je jen jeden z kroků, které je třeba udělat. Musíme se zaměřit především na dezinformace, které Rusko šíří do rozvojových zemí a používá při tom témata jako kolonizace nebo sovětská pomoc. Jedná se o velice přesvědčivý narativ, pro nás je těžké s ním bojovat. My bychom se měli snažit naopak co nejvíce šířit pravdu.

Vztahy s Ruskem už nebudou jako dříve

Ruská invaze na Ukrajinu trvá už déle jak měsíc. Jaký je podle vás možný uspokojivý výsledek konfliktu?

Ve hře je především suverenita Ukrajiny. Uspokojivý je tedy takový výsledek, který uspokojí ukrajinskou vládu. Ta, se Zelenským v čele, požaduje, aby Rusko zemi úplně opustilo, a to včetně oblasti Donbasu a Krymu. Takový by tedy měl být i náš cíl.

Jak se budou poválečné vztahy s Ruskem lišit od těch předválečných?

Je velice těžké si představit, že se vrátíme ke vztahům původním. Už víme, čeho všeho jsou ruští představitelé schopní. Ekonomika Ruska je sice malá, ale žije tam velké množství lidí, země navíc disponuje jadernými zbraněmi. Musíme si tedy k Rusku vytvořit nový vztah, který bude brát v potaz válečné zločiny, kterých se tamní režim dopouští. Mezinárodní trestní tribunál nyní shromažďuje důkazy, aby zločiny potvrdil. Věřím, že dojde na vysoké tresty. Nemůžete přece jen tak napadnout sousední zemi, protože se vám zachce. Tohle rozhodně nebude zapomenuto.

Časopis Atrium přináší čtenářům krátké rozhovory s evropskými velvyslanci.

Click here for the text in English

Nicholas Stewart Archer

Nicholas Stewart Archer was born in 1960. He worked as Assistant Private Secretary to the Prince of Wales. During his diplomatic career he also served as High Commissioner to Malta and ambassador to Denmark. “I am a huge fan of Scandinavia and their social model, the one in Denmark in particular. However, after a few years in London, I came to Prague and I have enjoyed my years here hugely as well, only in a different way. Denmark and the Czech Republic are similar in many ways. For example, they are both countries living, to a certain degree, in the cultural and economic shadow of Germany,” says Nick Archer, who has been the British ambassador to the Czech Republic since 2018.

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

The course How do they see us? The Czech Republic and its European partners is now taught at the Department of International Relations and European Studies for the second time. Ambassadors of European countries to the Czech Republic take part in the lectures. The aim of the course is to provide the students with an insight into the practice of international diplomacy in an interactive and original way. Therefore, students have the unique opportunity to meet the representatives of different countries in person and actively participate in discussions. The students of English programs can also sign up for the course. This semester, thirteen European ambassadors accepted the invitation.

V minulosti působil Nick Archer jako tajemník prince z Walesu. Foto: Lucia Farkašová

Nicholas Stewart Archer

Nicholas Stewart Archer se narodil roku 1960. Pracoval jako tajemník prince z Walesu. Působil také jako vysoký komisař pro Maltu a velvyslanec v Dánsku. „Jsem obrovským fanouškem Skandinávie a jejího sociálního modelu, toho dánského především. Nicméně po pár letech jsem se vydal do Prahy, a i tam si to užívám, ale jinak. Dánsko a Česko si jsou v mnohém podobné. Například jsou to země žijící do určité míry v kulturním a ekonomickém stínu Německa,“ vysvětluje Archer, který působí od roku 2018 jako britský ambasador v Česku.

Bristký diplomat diskutoval se studenty o aktuálních událostech i britsko-českých vztazích. Foto: Lucia Farkašová

How do they see us? The Czech Republic and its European partners

Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European Partners se vyučuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií už druhý semestr. Přednášek se účastní velvyslanci z evropských zemí působící v Česku. Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou prostřednictvím takzvaného pohledu zevnitř (insider’s view). Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí a aktivně se zapojovat do diskuze. Kurz si mohou zapsat i studenti anglických programů. Tento semestr přijalo pozvání celkem třináct evropských velvyslanců.

Přednášky jsou určené studentům mezinárodních vztahů a evropských studií, navštívit je ale může i veřejnost.

Další články ze seriálu Velvyslanci na FSS


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.