Velvyslanci na FSS: Česko a Finsko mají mnoho společného, zdůrazňuje diplomat

Devátým velvyslancem, který tento semestr zavítal na fakultu sociálních studií a přednášel studentům v kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European partners, je Jukka Pesola. Finský ambasador se minulý týden bavil se studenty katedry mezinárodních vztahů a evropských studií o finsko-českých vztazích i aktuální politické situaci v Evropě. „Jsem rád, když si mohu povídat s mladými lidmi. Zjistit, co si myslí, jaká témata a problémy řeší,“ řekl diplomat.

26. 4. 2022 Anna Nevídalová

Na fakultu sociálních studií zavítal minulý týden finský velvyslanec Jukka Pesola. Foto: Lucia Farkašová

Click here for an interview in English

Ambassadors at FSS: The Czech Republic and Finland have a lot in common, says the diplomat

The ninth ambassador who visited the Faculty of Social Studies this semester is Jukka Pesola. Last week, he gave a lecture to the students of the Department of International Relations and European Studies as a part of the course How do they see us? The Czech Republic and its European partners and talked with them about the Finnish-Czech relations and the current political situation in Europe. “I am happy when I have the chance to talk with young people. To get to know what they think, which topics and problems they deal with,” said the diplomat.

 

At first, Finland and the Czech Republic can seem like very different countries. In your opinion, what are our similarities?

We share plenty of similarities, which is also why it was so easy for me to come to Prague. The mentality of our nations is alike, for example, we have the same sense of humor. Our countries are economically liberal – that is why we cooperate so closely in the context of the trade policy of the European Union. Another topic that connects us is ice hockey. Both Finns and Czechs love the sport, and it occurs in almost every conversation I have with Czechs. We also have a lot to talk about in the areas of technology, artificial intelligence, and the question of digitalization.

How would you describe the Finnish-Czech relations?

I would only use one word – excellent. My job here in the Czech Republic is quite easy in this sense. The Czech ministries, authorities and organizations are very helpful. The exchange of information and our mutual cooperation poses no issues whatsoever.

The Czech Republic is one of the most active countries in supporting Ukraine

You have been the ambassador to the Czech Republic for more than three years now, what questions have you dealt with so far as an ambassador?

The Czech Republic and Finland are members of the European Union, so at the embassy we observe and follow Czech debates, plans and views on individual European topics. For example, during discussions about climate change, I try to keep up with what your plans are in this area. At the same time, my task is to show you the Finnish point of view. Another important topic is also mutual trade, and now, of course, the situation in Ukraine.

Has the war in Ukraine disrupted your ordinary schedule?

Sadly, quite a lot. But I think that is the case everywhere right now. My task is to follow what the Czech authorities are doing, how they are assessing the situation, and also what they are willing to do and what they want to do within the European context.

What do you think about the steps the Czech Republic has taken so far in connection with the war?

The Czech Republic is one of the most active countries if we are talking about supporting Ukraine. It surely has a lot to do with your historical experience. Many people I have talked to about the war mentioned the Prague Spring in 1968. Thanks to your past, you can understand the current situation of Ukrainians better. The Czech Republic has also stated that it is in favor of Ukraine’s possible future membership in the European Union. All the help you provide to Ukraine and the refugees coming to the Czech Republic also cannot be left unmentioned.

The war in Ukraine triggered a deep change in Finnish thinking

Finland and Russia are bordering countries. With Russia being the aggressor in the current conflict, are you worried that the war could spread to your country?

I would not say that we are scared, but we surely are concerned. We have been living next to Russia for centuries, we have a shared history. At times it was better, at times it was worse. The war in Ukraine triggered a deep change in Finnish thinking.

What do you mean by that?

For example, before the war, only 25% of Finns were in favor of entering the North Atlantic Alliance. According to the last public opinion polls, approximately 62% of respondents were in favor. The Parliament should soon start the debate about changing our security environment and one of the variants just might be the membership in the alliance.

Na první pohled se mohou Finsko a Česko zdát jako poměrně odlišné země. Jaké rysy mají podle vás oba státy společné?

Společných rysů máme celou řadu, proto byl pro mě i příjezd do Prahy tak snadný. Mentalita obou našich národů je podobná, máme například stejný smysl pro humor. Naše země jsou ekonomicky liberální, proto co se týče obchodní politiky Evropské unie, tak spolu úzce spolupracujeme. Dalším společným tématem je hokej, který mají Finové i Češi v oblibě a objevuje se téměř při každé mé konverzaci s Čechy. Společnou řeč najdeme i v oblasti technologií, umělé inteligence a v otázkách digitalizace.

Jak byste popsal finsko-české vztahy?

Řekl bych to jedním slovem – vynikající. Moje práce je tady v Česku v tomto smyslu docela snadná. Česká ministerstva, úřady a organizace jsou velice nápomocné. Výměna informací a vzájemná spolupráce je bezproblémová.

Česko je v podpoře Ukrajiny jednou z nejaktivnějších zemí

Velvyslancem v České republice jste už více než tři roky. Jakým otázkám jste se v této funkci zatím věnoval?

Česko i Finsko jsou členy Evropské unie, na velvyslanectví tedy sledujeme české debaty, plány a postoje k jednotlivým evropským tématům. Například při diskusích o změnách klimatu poslouchám, jaké jsou vaše plány v této oblasti. Zároveň je mým úkolem předložit vám finský pohled na věc. Důležitým tématem je také vzájemný obchod a nyní pochopitelně situace na Ukrajině.

Narušila válka na Ukrajině váš běžný program?

Bohužel hodně, ale myslím si, že to tak je teď všude. Mým úkolem je sledovat, co české úřady dělají, jak hodnotí situaci a také to, co jsou ochotné a co chtějí udělat v kontextu politiky Evropské unie.

S velvyslancem se setkal i děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík. Foto: Lucia Farkašová

A jak tedy hodnotíte kroky, které Česká republika v souvislosti s válkou dosud podnikla?

Česko je jednou z vůbec nejaktivnějších zemí, co se podpory Ukrajiny týče. Spojitost to bude mít zajisté i s vaší historickou zkušeností. Mnoho lidí, se kterými jsem o válce mluvil, zmínilo při konverzaci Pražské jaro v roce 1968. Díky vaší minulosti dokážete lépe porozumět aktuální situaci Ukrajinců. Česko se také vyjádřilo ve prospěch možného budoucího členství Ukrajiny v Evropské unii. Nelze také opomenout veškerou pomoc, kterou poskytujete Ukrajině a uprchlíkům přicházejícím do České republiky.

Válka na Ukrajině odstartovala hlubokou změnu ve finském myšlení

Finsko přímo sousedí s Ruskem, které je v současné situaci agresorem. Nebojíte se, že by válka mohla přerůst až k vám?

Neřekl bych, že se bojíme, ale určitě máme obavy. Vedle Ruska žijeme po staletí, máme s ním společnou historii. Někdy byla lepší, někdy horší. Válka na Ukrajině odstartovala skutečně hlubokou změnu ve finském myšlení.

Jak to myslíte?

Například před začátkem války bylo pro vstup do Severoatlantické aliance jen 25 procent finské populace. Podle posledních průzkumů veřejného mínění je pro vstup zhruba 62 procent dotazovaných. Parlament by měl brzy zahájit debatu o změně našeho bezpečnostního prostředí a jednou z variant na stole je právě možné členství v alianci.

Časopis Atrium přináší čtenářům krátké rozhovory s evropskými velvyslanci.

Click here for the text in English

Jukka Pesola

Jukka Pesola is a diplomat who has been the Finnish ambassador to the Czech Republic and Slovakia since 2018. He visited the Faculty of Social Studies last week and gave the students of International Relations a lecture as a part of the course How do they see us? The Czech Republic and its European partners.

 

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

The course How do they see us? The Czech Republic and its European partners is now taught at the Department of International Relations and European Studies for the second time. Ambassadors of European countries to the Czech Republic take part in the lectures. The aim of the course is to provide the students with an insight into the practice of international diplomacy in an interactive and original way. Therefore, students have the unique opportunity to meet the representatives of different countries in person and actively participate in discussions. The students of English programs can also sign up for the course. This semester, thirteen European ambassadors accepted the invitation.

Jukka Pesola je finským velvyslancem v Česku. Foto: Lucia Farkašová

Jukka Pesola

Jukka Pesola je finský ambasador, který od roku 2018 působí jako velvyslanec v České republice a na Slovensku. Minulý týden zavítal na fakultu sociálních studií přednášet studentům mezinárodních vztahů v předmětu How do they see us? The Czech Republic and its European partners.

How do they see us? The Czech Republic and its European partners

Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European Partners se vyučuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií už druhý semestr. Přednášek se účastní velvyslanci z evropských zemí působící v Česku. Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou prostřednictvím takzvaného pohledu zevnitř (insider’s view). Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí a aktivně se zapojovat do diskuze. Kurz si mohou zapsat i studenti anglických programů. Tento semestr přijalo pozvání celkem třináct evropských velvyslanců.

Přednášky jsou určené studentům mezinárodních vztahů a evropských studií, navštívit je ale může i veřejnost.

Další články ze seriálu Velvyslanci na FSS


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.