Velvyslanci na FSS: Pomoc Česka ukrajinským uprchlíkům je obdivuhodná, říká nizozemský ambasador

Mezinárodní politice se věnuje už přes dvacet let. Poslední téma, kterému se věnoval předtím, než odjel z Nizozemska do České republiky, byla migrace. Téma, které je v souvislosti s děním na Ukrajině velice aktuální i dnes. Daan Feddo Huisinga, nizozemský velvyslanec v Česku, zavítal minulý týden na fakultu sociálních studií. Studentům katedry mezinárodních vztahů a evropských studií přednášel v kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European partners. „Chtěl jsem především ukázat, že naše země mají mnoho společného. Toho bychom měli využít při budování lepší Evropy. Také jsem se snažil studentům předat to, že diplomacie zůstává i v dnešní době klíčovou oblastí pro mezinárodní vztahy,” uvedl velvyslanec.

19. 4. 2022 Michaela Srpová

Nizozemský velvyslanec v Česku Daan Feddo Huisinga zavítal minulý týden na fakultu sociálních studií. Mezinárodní politice se věnuje už přes dvacet let. Foto: Lucia Farkašová

Click here for an interview in English

Ambassadors at FSS: The way the Czech Republic helps Ukrainian refugees is admirable, says Dutch ambassador

He has been working in international politics for more than twenty years. The latest topics he dealt with before coming to Prague was migration. A topic which is very relevant today considering what is happening in Ukraine. Daan Feddo Huisinga, the Dutch ambassador to the Czech Republic, visited the Faculty of Social Studies last week. As a part of the course How do they see us? The Czech Republic and its European partners, he gave a lecture to the students of the Department of International Relations and European Studies. “I wanted to show the students that the Czech Republic and the Netherlands have a lot in common and that we should use this to build a better Europe. I also tried to explain that diplomacy remains to be the key field for international relations,” said the ambassador.

You often mention Václav Havel and his foreign policy. Why do you think his legacy is so relevant today?

I think it is a great label for your country’s profile. It shows what you stand for, what is your sense of purpose. Havel’s foreign policy has got a great connotation, also far beyond your borders. He was an incredible unifier and there has not been anyone like him since, so why not use it? The support of human rights, democracy and similar values is exactly what both our countries stand for.

How would you evaluate the Czech-Dutch relations?

In general, it is a very warm and friendly relation. The Netherlands and the Czech Republic share a lot of similarities. However, we are still a little unknown to each other because in the past, there were times such as the Nazi era and Communism when we had little interaction. Since 1989, the relationship has of course gotten a lot better, but I still think it could be more intensive, like it was for example during the accession-process to the European Union.

What are the particular steps to be taken in order to deepen our relationship?

In the European Union, it is very important to build coalitions because a lot of times, the decision-making process requires a simple or qualified majority. It is just necessary to get friends together for a common cause. And in my opinion, we share a lot of similar views, whether it is the promotion of the internal market and free trade, avoiding big government and red tape or maintaining strong trans-Atlantic ties through NATO and otherwise.

You have been in Prague as the ambassador since August 2021, what are the big questions that you have dealt with so far?

These past few years, we have seen rule of law backsliding in several Member States in Central Europe, in particular in Hungary and Poland. This was never in the scenario’s and the EU and its Member States lack the instruments to effectively counter this. Before the autumn elections there were also some concerns about the rule of law in the Czech Republic, e.g. regarding media ownership and conflicts of interest. However, the new government is addressing these issues and for now it is no longer a cause for concern. Also more in general the Czech Republic is back where it should be, in the political center of the EU, taking ownership of EU decision-making.

What is your view on the current situation in Ukraine?

We are on the same page with the Czech Republic. There is not a single argument which could justify what Russia is doing. It is an unprovoked war, an invasion. Ukrainians are extremely courageous and even though our countries cannot actively participate in the war, we will continue to help Ukraine defend itself by providing humanitarian aid, finances and weapons. When dealing with migration, we have to find balance between responsibility and solidarity

For four years, you have been the Deputy Director-General for International Migration Management at the Ministry of Justice and Security in The Hague. What is your view on the current migration wave coming from Ukraine and how should Europe deal with it?

I think what Poland and the Czech Republic are doing is admirable. I am very grateful for what has been done here. Refugees are being received efficiently and well. I have been to the Congress Center in Prague and seen that it really is an incredibly efficient operation. Loads and loads of volunteers are there helping, which is great. The question is whether we should use this to fast-forward the reform of the European asylum system.

So the solution to the issue of migration should be more structural?

The current situation is of course unique and for now it is pretty much managed as a one-off thing, but I would prefer a more structural solution that would be long term. We have to get a firmer grip on migration and asylum movements and find the balance between responsibility and solidarity. Taking responsibility by improving migration and asylum management should not lead to extra burdens. That is not just unsustainable but would actually be a disincentive. Therefore, taking responsibility should be rewarded with burden sharing by member states.The conviction of war criminals by the International Criminal Court will be complicated

How will the post-war relations with Russia differ from the pre-war ones?

It is too early for a definite position, but of course we cannot go back to how it was. Russia has crossed certain lines and the relationship will surely be totally different. Maybe there will be negotiations at some point, hopefully there will be a peaceful settlement. Nevertheless, there are credible reports indicating that war crimes have been committed and these have to be carefully looked into, punishing the ones who are responsible.

Do you think that it will be possible to convict the war criminals, including Putin?

This is very complicated. You have to prove that the crimes were approved to be committed, that structural consent was given, and that is very difficult. The International Criminal Court and others are looking into this. The evidence as reported through the media is extensive and seems to indicate that war crimes were indeed committed on a large scale. But still, proper procedures should be followed so we do not jump into conclusions. How it will all end, though, we will have to see.

Velice často odkazujete na Václava Havla a jeho zahraniční politiku. Proč si myslíte, že je v dnešní době jeho odkaz tak relevantní?

Jeho odkaz je skvělý pro profil vaší země. Vyjadřuje, za čím stojíte, jaký je váš cíl a smysl. Havlova zahraniční politika má skvělou konotaci, a to i daleko v zahraničí. Uměl lidi spojovat a nikdo další jako on se zatím neobjevil. Proč to tedy nepoužít? Podpora lidských práv a dalších podobných hodnot je přesně to, za čím dnes obě naše země stojí.

Jak byste zhodnotil nizozemsko-české vztahy?

Jsou velice vřelé a přátelské. Česká republika a Nizozemí spolu mají mnoho společného. Stále se ale neznáme až tak dobře, protože v minulosti, především v dobách nacismu a komunismu, jsme spolu nepřicházeli příliš do kontaktu. Od roku 1989 jsou naše vzájemné vztahy samozřejmě podstatně lepší. Mohly by být ale ještě intenzivnější, jako byly například v době rozšiřování Evropské unie.

Máte na mysli nějaké konkrétní kroky, které by mohly naše vztahy prohloubit?

V Evropské unii je důležité budovat koalice, protože často rozhoduje prostá nebo kvalifikovaná většina. Je zkrátka potřeba se spřátelit a držet pohromadě ve jménu společných zájmů. Těch máme podle mého názoru spoustu, ať už se jedná například o pohled na bezpečnost, volný trh, vyhýbání se přílišné byrokracii nebo udržování silných transatlantických vazeb prostřednictvím NATO.

Nizozemský diplomat diskutoval se studenty o aktuálních událostech i nizozemsko-českých vztazích. Foto: Lucia Farkašová

Velvyslancem v Česku jste od srpna loňského roku. Jakým otázkám jste se v této funkci zatím věnoval?

V posledních několika letech jsme jsme byli svědky ohrožení právního státu v několika středoevropských zemích. Tyto obavy se týkaly především Polska a Maďarska, po nějaký čas ale i České republiky. Po podzimních volbách se však situace změnila, k obavám už není důvod. Nová vláda se těmito problémy zabývá. Obecněji řečeno, Česko je zpátky v politickém středu Evropské unie.

A jak se na současnou situaci na Ukrajině díváte?

Sdílíme pohled České republiky. Neexistuje žádný argument, který by mohl obhájit to, co Rusko dělá. Jedná se o nevyprovokovanou válku, invazi. Ukrajinci jsou neuvěřitelně stateční, a i když naše země nemohou aktivně vstoupit do války, budeme jim i nadále pomáhat se bránit. Budeme je podporovat humanitárně a finančně. Pokračovat budeme i v poskytování zbraní.

Při řešení migrace musíme najít balanc mezi zodpovědností a solidaritou

Čtyři roky jste působil jako zástupce generálního ředitele oddělení mezinárodního managementu migrace na nizozemském ministerstvu spravedlnosti a bezpečnosti v Haagu. Co si myslíte o současné migrační vlně z Ukrajiny a jak by se s ní měla Evropa vypořádat?

V první řadě si myslím, že to, co dělá Polsko a Česká republika, je obdivuhodné. Jsem velice vděčný za to, jak to tu funguje. Uprchlíci byli přijatí dobře a efektivně. Navštívil jsem Kongresové centrum v Praze a viděl, jak efektivní operace to skutečně je. Také tam pomáhá neskutečné množství dobrovolníků, což je skvělé. Otázkou je, jestli bychom tuto situaci neměli využít k urychlení reformy evropského azylového systému.

Řešení migrace by tedy mělo být strukturovanější?

Současná situace je samozřejmě ojedinělá a zatím je z velké části řízená jako jednorázová záležitost. Preferoval bych strukturálnější řešení, které by bylo dlouhodobé. Musíme pevněji uchopit migrační a azylové přesuny, najít balanc mezi zodpovědností a solidaritou. Převzetí odpovědnosti by nemělo vést k další zátěži. Břemeno musíme rovnoměrně rozdělit mezi všechny členské státy, nejen mezi dva. To není udržitelné.

Odsouzení válečných zločinců mezinárodním trestním soudem bude komplikované

Jak se budou nizozemské poválečné vztahy s Ruskem lišit od těch předválečných?

Na definitivní stanovisko je příliš brzy, ale samozřejmě se nemůžeme vrátit k tomu, jak to bylo dříve. Naše vztahy s Ruskem budou určitě zcela jiné, překročili určité meze. Možná se uskuteční nějaká jednání, snad se utvoří mírová dohoda. Bez ohledu na to ale byla spácháná celá řada válečných zločinů, které se teď musí řádně prošetřit, aby mohli být viníci potrestaní.

Myslíte si, že se podaří válečné zločince odsoudit, včetně ruského prezidenta Putina?

To je velice komplikované. Musíte totiž dokázat, že před spácháním zločinů měli jejich aktéři strukturální souhlas, a to je velice obtížné. Mezinárodní trestní soud už se případy zabývá. Důkazy uváděné prostřednictvím médií naznačují, že válčené zločiny byly páchané v rozsáhlém měřítku. Přesto by se ale měly dodržovat všechny řádné postupy, abychom nedělali unáhlené závěry. Jak to ale vše dopadne, se teprve uvidí.

Časopis Atrium přináší čtenářům krátké rozhovory s evropskými velvyslanci.
Click here for the text in English

Daan Feddo Huisinga

Daan Feddo Huisinga was born in 1964 in Amsterdam. He got a MSc in political economy at the prestigious London School of Economics. Before that, he studied political science at the university in Leiden, the oldest Dutch university. He has been working in international politics for more than twenty years. He worked at the Ministry of Foreign Affairs in The Hague and at Dutch embassies, for example in Turkey. Last year in August he became the ambassador in Prague. “Diplomacy is great because of multiple reasons. It is based on gathering various insights, on understanding others and also on empathy. In my opinion, these aspects are the key to preventing misunderstanding and aggression and establishing a rule-base world order,” says Huisinga about his work.

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

The course How do they see us? The Czech Republic and its European partners is now taught at the Department of International Relations and European Studies for the second time. Ambassadors of European countries to the Czech Republic take part in the lectures. The aim of the course is to provide the students with an insight into the practice of international diplomacy in an interactive and original way. Therefore, students have the unique opportunity to meet the representatives of different countries in person and actively participate in discussions. The students of English programs can also sign up for the course. This semester, thirteen European ambassadors accepted the invitation.

Vzájemné vztahy Česka a Nizozemí jsou podle Huisingy vřelé a přátelské. Foto: Lucia Farkašová

Daan Feddo Huisinga

Daan Feddo Huisinga se narodil v roce 1964 v Amsterdamu. Vystudoval politickou ekonomii na prestižní London School of Economics. Předtím studoval politologii na univerzitě v Leidenu, nejstarší nizozemské univerzitě. V mezinárodní politice působí už přes dvacet let, pracoval například na ministerstvu zahraničních věcí v Haagu a na nizozemských ambasádách, například v Turecku. Loni v srpnu se stal velvyslancem v Praze. „Diplomacie je skvělá z mnoha důvodů. Je postavená na sbírání různých pohledů, porozumění ostatním a také na empatii. Tyto aspekty jsou podle mě jedinou cestou, jak předejít nedorozumění či agresi. Diplomacie pomáhá zachovat světový řád založený na pravidlech,” říká o své práci Huisinga.

Zdroj: netherlandsandyou.nl

How do they see us? The Czech Republic and its European partners

Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European Partners se vyučuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií už druhý semestr. Přednášek se účastní velvyslanci z evropských zemí působící v Česku. Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou prostřednictvím takzvaného pohledu zevnitř (insider’s view). Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí a aktivně se zapojovat do diskuze. Kurz si mohou zapsat i studenti anglických programů. Tento semestr přijalo pozvání celkem třináct evropských velvyslanců.

Přednášky jsou určené studentům mezinárodních vztahů a evropských studií, navštívit je ale může i veřejnost

Další články ze seriálu Velvyslanci na FSS


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.